ובני קרח לא מתו

הדפסה הדפסה

"ובני קרח לא מתו" (במדבר כו. יא) מסביר רש"י שהם היו בעצה תחילה ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בליבם, לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום וישבו שם. מובא בגמרא (סנהדרין קי.) רבה בר בר חנה פגש סוחר ישמעלי והראה לו הסוחר מקום שנבלעו בו עדת קרח. שם גיזת צמר שרויה במים מעל הנקבים שהיו טמונים שם ונחרכו מהחום הרב. הקשיב שהיו אומרים משה אמת ותורתו אמת והן בדאים. הסביר לו הישמעלי שכל שלושים יום מחזיר אותם הגיהנום לכאן כבשר בתוך הקלחת.

נראה קצת בעייתי ה"שכר" של בני קרח… אם זה שכרו של מי שחוזר בתשובה אולי עדיף כבר להבלע בגיהנום ודי….
מסביר הרא"ם, רבי אליהו מזרחי, כי המעשה בגמרא מובא על עדת קרח שלא חזרו בתשובה, ואילו בניו של קרח ניצולו על ידי שנתבצר להם מקום גבוה בגיהנום ועלו משם וחזרו לבני ישראל.
מפשט דבריו של רש"י מובן שבניו ממש של קורח הם הם הבלועים בגיהנום, וחוזרים ועולים כל חודש מחדש.. ( עיין גרסאות דפוס ונציה ובדפוס רש"י שלפנינו הושמט קטע זה. עיין סנהדרין קי. שוטנשטיין הערה 3)
נראה לישב כי גם אם נאמר שמדובר בבני קרח ממש ולא בעדת קרח כפי שמובא ברש"י ישן עדיין מדובר בשכר וטובה גדולה מאת ה'!

בעיני הבשר שלנו, בעולם הזה, אין אנו מבינים את גודל הטובה בחיים אשר חנן אותנו ה' באשר הם. כמעט כל אדם שנשאל אותו מה היה מעדיף, היה אומר טוב לי מותי מחיים כאלו. אבל כאמור אלו עיני בשר.
בהבנה יותר מעמיקה מסבירה לנו התורה את גודל החיים וחשיבותם בצורה הכי קיצונית שאפשר: אתה יודע מה היה שכרם של בני קרח לאחר שחזרו בתשובה? שלא ימותו ויזכו לחיות חיים מלאי יסורים בגיהנום ובלבד שיזכו לקדש שם שמים בהודיעם גם מתוך צרתם וגלותם "משה אמת ותורתו אמת". שכרם היה שיזכו לתקן בחייהם את הקלקול אשר עשו בעולם, למרות הסבל האינסופי והצער והכאב- זו עדיין מתנה גדולה מאת ה' ועדיפה היא על מוות!!
כפי שמבהירה לנו התורה ובני קרח לא מתו. על כן כמה ראוי לו לאדם להתעורר ולהודות לה' על כל אשר גמל עליו אם לטוב ואם למוטב. לעשות הכל לקידוש שם שמיים לתקן את אשר עיוות ובכך יצדיק את חייו כמאמר התורה "ובני קרח לא מתו"- טובים החיים באשר הם על המיתה!
ה' יחיינו ויזכנו לראות משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ובלע המוות לנצח.

(נשלח ע"י טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר ז"ל)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "בקנאו את קנאתי בתוכם" – היש קנאה טהורה לדבר?
  • זכייה בכתר
  • עם מי חטאו בני ישראל בשטים, בנות מואב או בנות מדין?
  • פני משה ופני יהושע - חמה ולבנה במלכויות
  • מפקד פינחס ומפקד במדבר
  • הנני נותן לו את בריתי שלום
  • מי באמת עמד מאחורי עצת בלעם?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.