"על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא" (יא, לז)

הטעם שאין זרעים מקבלים טומאה במחובר, שכל זמן שמחוברים לשורש אין מקבלים טומאה ורק כשמגיעים לאדם ויצאו מהשורש מקבלים טומאה, ולכן סדר זרעים נמצא בתחילה, להרגיל את האדם להיות דבוק בשורש ואז יגיע לתכלית שהוא סדר טהרות.
כתוב (יא, מו) "והתקדשתם" ודורשים חז"ל  אלו מים ראשונים.
מסופר על ר' חיים סופר שפעם נסע ברכבת וישב אצלו יהודי אחד שאינו דתי, והתחיל לאכול בלי נט"י וברכות, אמר לו הרב, כמדומה לי שהוריך היו יראים וחרדים והיית רגיל ליטול ידיך ולברך המוציא, תמה הלה ושאל מניין לרב זה? ואמר לו, דרכו של גוי לפתוח בחתיכת בשר ואח"כ לנגוס מן הלחם, ואילו אתה פתחת בלחם משמע שכן אתה רגיל מהבית, שנהגת ליטול את ידיך ולברך המוציא לפיכך אני אומר לך חזור למנהגך הראשון.

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ולהבדיל בין הקדש לחול, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל" (י, יא)
  • הכנסת אורחים - את החזיר כי מפריס פרסה הוא...
  • להבדיל בין הטמא ובין הטהור
  • מעבר למילים – וידום אהרון
  • ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים (י, יב)
  • עבירותיהם של הצדיקים
  • מדוע אסורה החסידה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.