המאה השביעית לאלף השישי

fולנו מייחלים לשנה טובה ומתוקה, אך צריך לזכור שהמפתח לכך נמצא בידינו.

"אתם נצבים היום כלכם לפני ה'
א-להיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך  אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך. לעברך בברית ה'
א-להיך ובאלתו אשר ה' א-להיך כרת עמך היום."(דברים כט, ט-י)

בכל שנה נקראת פרשת ניצבים לפני ראש השנה. פעמים עם פרשת וילך, ופעמים בלעדיה. אבל פרשת 'אתם נצבים' תמיד תחול לפני ראש השנה, וזאת כדי לרמז על יום העמידה למשפט לפני הקב"ה, ביום בו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, למגדול ועד קטן: "ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך."

אולם עומק נוסף יש בדבר.
בספר 'אמונה והשגחה' מהרב שמואל מאלצאן ז"ל (דף ל"ב) הביא מסורת, איש מפי איש, שהגאון רבי אליהו מווילנא גילה לתלמידו ר' חיים מוולוז'ין כי ספר דברים הינו כנגד האלף השישי של העולם, ובו עשר פרשות (שכן פרשות ניצבים-וילך נחשבות לפרשה אחת). כל פרשה מקבילה, לפי סדר, למאה שנים מתוך האלף השישי, ורומזת למאורעות שיתרחשו באותן השנים. שאל אותו ר' חיים תלמידו: "והיכן הוא, הגר"א (=הגאון מווילנא), רמוז בפרשה המקבילה למאה הנוכחית (שלהם), פרשת כי תצא?", והשיב לו הגר"א כי נאמר בפרשה (פרק כה, טו) "אבן שלמה וצדק יהיה לך", שרומז בראשי תיבות למילים "אליהו בן שלמה"- שמו המלא של הגר"א…

לאור זאת נמצא, כי פרשתנו, פרשת ניצבים, שהיא הפרשה השביעית בחומש דברים, מכוונת כנגד מאה השנים שבמאה השביעית, משנת ת"ש ועד שנת ת"ת, בה אנו חיים היום. ואכן מפליא הדבר שעם תחילת מאה השנים, עמדו כל חלקי עם ישראל ניצבים למשפט, כולל הנשים והטף, ולמרבה האסון התקיים בעמינו בעת השואה מה שנאמר: "לעברך בברית ה' א-להיך ובאלתו", זוהי כל האלה הכתובה בספר התורה אם ח"ו לא נעמוד בתנאי הברית אשר כרת עמנו ה' אלוקינו.

בהמשך הפרשה מדובר אודות החזרה לארץ ישראל אשר היתה גופרית ומלח שריפה כל ארצה, פריחת הארץ מחד, והתקדמות תנועת התשובה המפליאה מאידך, כאשר "אתה ובניך" תשובו לה' יתברך, וכפי שעינינו הרואות. ככתוב (פרק ל, ב-ג): "ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך", "ושב ה' א-להיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלהיך שמה".

וכבר לימדונו רבותינו ז"ל, כי שתי אפשרויות ישנן בעניין עיתוי הגאולה השלמה בביאת המשיח:"בעתה" – דהיינו בזמן שנקבע מראש, והשנייה "אחישנה"- היינו אחיש ואזרז אותה, ותבוא לפני המועד שנקבע. והבחירה נתונה בידינו, לזרז את הגאולה בבחינת "אחישנה", ע"י התחזקות בתורה ובמצוות בעצמנו, וחיזוק כל הסובבים אותנו מתוך אהבת אמת, הן במצוות שבין אדם למקום, והן במצוות שבין אדם לחברו.

בזמן המועט שנותר עד השנה החדשה, בידינו לקבל על עצמנו להתחזק בלימוד התורה ובשמירת מצוותיה, להקפיד יותר לעשות טוב ולהתרחק מהרע, לשמור על שלום הבית וחינוך הילדים במוסדות תורניים, ובריבוי צדקה וגמילות חסדים. כך נבטיח לעצמנו בע"ה שנה טובה ומבורכת, וזירוז ביאת הגואל במהרה.

שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל

(הובא ע"י דניאל באבאייב מדברי הרב זמיר כהן שליט"א – מעלון הידברות. ב"ה מוקדש לשמירה והגנת כל חיילינו בכל מקום שהם)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על תשובה וגאולה
  • "והשבת אל לבבך" (ל, א)
  • "כְּמַהְפֵּכַת סְדֹם וַעֲמֹרָה" – היה או לא היה?!
  • ארבע דרגות לאדם - לפרשת ניצבים
  • בין רוחני ולגשמי
  • בין רוחני לגשמי
  • ברית מואב, עם ישראל ופרשת התשובה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.