סוד ספירת העומר

הדפסה הדפסה

ספירת העומר היא במשך 49 יום, כאשר יום ה50 הוא חג שבועות – מתן תורה.
העומר בא משעורים שהם מאכל בהמה, ומרמז על בני אדם שנאמר "אלו בני אדם שהן ערומין בדעת, ומשימין עצמן כבהמה" (מס' חולין ה,ב), ורש"י מבאר שזה נאמר למעלה ולא לביזון.
והכוונה בזה ע"פ מדרש על פסוק "אדם ובהמה תושיע ד'" – שאנו נמשכין אחריך (אחרי ד') כבהמה, בבחינת "משכני – אחריך נרוצה" (ויקרא רבה כז,א).

ועל פי זה יש לבאר עניין עבודת ספירת העומר, שאנו אומרים בתפילה "כדי לטהרנו וכו' ולתקן", כלומר שעבודת ימי ספירת העומר היא עבודת טהרת המדות ותיקונם.

ולכאורה העניין הזה תמוה, שהרי כבר אמרו בעלי המוסר שכדי לתקן מידה אחת אפילו כל החיים לא מספיקים, וכאן נדרש מהאדם לטהר ולתקן כל המידות בזמן קצר כ"כ?!
תיקון המידות הוא כמו אילוף, שמרגיל את עצמו להתנהג במידות הגונות וטובות, אבל באמת כשמגיע רגע האמת בזמן לחץ אן מצב קשה, האדם שוכח מהכל ונשאר כמו שהיה, ואז נראה לו שכל עבודת המידות שלו נופלת לפח.
לכן יש לומר שהדרך לתיקון המידות היא כמו שכתוב בגמרא "וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה וכו' אלא להלך אחר מידותיו של ד'" (מס' סוטה יד,א), כלומר – להלך אחרי מידות טובות.

ויש לקשר לפירוש על הפסוק "אדם ובהמה תושיע ד'" (מס' חולין ה), שזה נאמר למעלת האדם – בני אדם שמשימין עצמן כבהמה ונמשכים אחרי ד', וכמו שכתוב "לכתך אחרי במדבר וכו'" (ירמיהו ב,ב) שהיא במידת אהבה לד', שהולך לאן שהאוהב הולך ונוהג כמנהגו.

"אחרי ד' אלוקיכם תלכו" זו דרך ארוכה שהיא קצרה, שכשזוכה לדרגת אהבה כזו, מגיע ע"י זה לתיקון המידות. וכמו שכתוב (ע"פ מס' סנהדרין קו,ב), שלד' חשוב הכוונה שבלב האדם והרצון הטוב, לא פחות מן המעשה עצמו.

ודרגת אהבה זו מתעוררת בליל א של פסח בליל-הסדר, ונשאר מזה רושם של הארת קדושה בכל ימי ספירת העומר שבהם מקבלים יסודות מתיקון המידות להצליח בהם בהמשך השנים. וכן אמר האריז"ל שגאולת מצריים הייתה בחינת "ודגלו עלי אהבה", אל תקרי ודגלו אלא ודילוגו (שיר השירים רבה ב,טו), כלומר שבליל א של פסח מתעוררת ביהודי הארה גדולה שלא לפי ערכו ולמעלה מהכלים שלו (אורות דתוהו בכלים דתיקון), ועל ידיהם יכול אדם לעשות דילוגים שלא לפי ערכו.

לכן כתוב "וספרתם לכם ממחרת השבת" (ויקרא כג,טו) – שכל הארת קדושת הספירה וטהרת המידות הנ"ל היא מכח יום א של פסח בהתעוררות מלמעלה בבחינת "לכתך אחרי וכו"", עד שהאדם הופך את הארת הקדושה ותיקון וטהרת המידות לקניין שלו.

ועפ" הזוהר הקדוש (ח"ג צז,ב) שבע שבתות של ספירת העומר הם בבחינת שבעה נקיים כמו כלה הנכנסת לחופה שסופרת ז נקיים להיטהר לבעלה, וכך גם בנ"י צריך לטהר עצמו ז שבועות בספירת העומר כדי שיהיו מוכשרים לקבל התורה ככלה.

המדרש מדמה את מעמד הר סיני בחג שבועות כחופה עם חתן (ד') וכלה (ישראל) "ביום חתונתו – זה מתן תורה" (שיר השירים רבה ג,יא).

ימי הספירה מסוגלים להמשיך את כל הקדושות ולהתקדש בכל ענייני קדושה שיהודי צריך להתקדש בהם, שזוהי ההכנה לקבלת התורה. ומסוגלים ימי הספירה להשתחרר ולהיטהר מכל הטומאות והנגעים שיהודי שרוי בהם.

ותקופה זו היא התקופה הגבוהה ביותר בשנה ע"פ הרמב"ן (ויקרא כ"ג, ל"ו) שימי הספירה הם כחול המועד.

כשיצאו בנ"י ממצריים מ-מט' שערי טומאה ב-מט' ימי הספירה, נתעלו עד בחינת "ובני עליון כולכם" (תהלים פב,ו). בחג השבועות בסיום ימי הספירה מקריבים את שתי הלחם שעשוי מחיטים שהם מאכל אדם, שהאדם מתעלה מבהמה לאדם (בהמה בגימטריה בן). וכמו בגאולת הנפש כך גם בגאולה הכללית של ישראל – שנזכה לה במהרה בימינו, אמן.

 

(מהאדמו"ר מסלונים הרב שמואל ברזובסקי. נשלח ע"י רובי וינטרוב robivin@walla.co.il )

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ספירת העומר בזמן הזה
  • מדוע ספירת העומר היא "לכם"?
  • חיוב נשים בספירת העומר
  • מבט אחר על מותם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא
  • ספירת העומר ומצות ספירת העומר
  • הרצון לקשר עם הקב"ה
  • פרשת תזריע - בדמייך חיי
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.