משה – הכהן הראשון

הדפסה הדפסה

בסיום תיאור מלאכת המשכן הצטווה משה להקים את המשכן ולשים בתוכו את כליו. לגבי חלק מן הכלים – השולחן והמנורה – הצטווה משה להתחיל את פעולתם: "והבאת את השולחן וערכת את ערכו והבאת את המנורה והעלית את נרותיה" (מ, ד), בעוד שלגבי מזבח הקטורת נאמר רק: "ונתתה את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות" (שם, ה). מכאן משמע, שמשה לא היה אמור לעשות דבר ביחס למזבח הקטורת, מלבד הצבתו במקומו.

ברם, בהמשך הפרק אנו קוראים את קיום הציוויים בפועל. שם מקיים משה את מה שנצטווה במפורש – "ויתן את השולחן… ויערוך עליו ערך לחם… וישם את המנורה… ויעל הנרות לפני ה' כאשר צוה ה' את משה" (שם, כב-כה), אולם במפתיע, כך פועל משה גם לגבי מזבח הקטורת: "וישם את מזבח הזהב באוהל מועד לפני הפרוכת. ויקטר עליו קטורת סמים" (שם כו-כז), והפסוק עוד מסיים: "כאשר צוה ה' את משה"! והדברים תמוהים: בציווי הרי לא נזכר שמשה אמור להקטיר קטורת סמים על המזבח!

רמב"ן מבאר, שמשה הבין מעצמו שכך עליו לעשות, לאור הציוויים המקבילים בשולחן ובמנורה. עם זאת, נותרת עדיין השאלה פתוחה: מדוע דווקא ביחס למזבח הקטורת לא נזכר הציווי, וזאת למרות האריכות הרבה של התורה ביחס לפרטי מלאכת המשכן?

נראה, שאכן יש הבדל בין פעולות משה בשולחן ובמנורה לבין פעולות משה במזבח הקטורת. כפי שכבר ביארנו בעבר, תפקידם של השולחן והמנורה, שציוויים נאמר בפרשת תרומה, שונה מהותית מתפקידו של מזבח הקטורת, שעליו נצטוו ישראל רק בסוף פרשת תצווה. השולחן והמנורה הם חלק בלתי-נפרד מיצירת 'בית' לה', כביטוי סמלי להשראת שכינתו, בעוד שמזבח הקטורת נועד כדי לייצג את עם ישראל בבית זה, לאפשר את כניסת הכהן הגדול לכפר על עוונות בני ישראל ולהוות מרכיב מרכזי בכפרה על עם ישראל.

כעת ניתן לענות על שאלתנו. הציוויים שנצטווה משה במפורש בפרשתנו קשורים באופן מהותי להשראת השכינה, המתוארת בסוף הפרשה. לשם כך היה צורך להניח לחם על השולחן ולהדליק את הנרות במנורה. אולם הקטרת קטורת אינה חלק מהשראת השכינה. אדרבה, הופעת השכינה צריכה להיות ללא 'עזרה' מבני האדם, ונדב ואביהוא שביקשו 'לסייע' להשראת השכינה באמצעות קטורת ואש זרה (ויקרא י, א) – נענשו על כך. עם זאת, עדיין יש מקום למשה להקטיר קטורת לא כחלק מן השראת השכינה, אלא כהיותו "בכל העבודות הכהן הראשון, ולפיכך הקטיר גם הקטורת" (רמב"ן). מסתבר אפוא, שהציוויים הישירים שנאמרו ביחס לשולחן ולמנורה משקפים מימד אחד של הפעולות – יצירת בית המאפשר השראת שכינה, בעוד שהציווי העקיף שנזכר לגבי מזבח הקטורת ("כאשר צוה ה' את משה") מבטא מימד אחר – חנוכת כל המלאכות במשכן, על ידי משה – "הכהן הראשון".

(מתוך שבת בשבתו,  הרב אמנון בזק)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • חכמת לב
  • חשבונו של משה
  • הקמת המשכן ע"י משה
  • פרשת פקודי - מלאכת המשכן כדוגמה ומודל לעולמו הפרטי של כל אחד ואחד מישראל
  • "ממך ואליך"
  • "ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ד' את משה" (לח, כב)
  • שמירה עליונה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.