מעל ידו

"ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, וישים רביד הזהב על צווארו, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אותו על כל ארץ מצרים" ( בראשית מא. מב-מג)

כאשר יוסף מועלה לגדולה, לאחר פתרון החלומות, נאמר שפרעה נותן לו את הטבעת שלו ומלביש אותו, ונותן לו רביד זהב, ומרכיב אותו על מרכבת המשנה וכו'. פשוט להניח, שלא פרעה בעצמו הרכיב את יוסף על מרכבת המשנה, וגם לא הלביש אותו את בגדי השש, ואף לא נתן לו בפועל את רביד על הצוואר….
יתכן ופשט הפסוק הוא, שציוה פרעה שיתנו ליוסף את כל הנ"ל, ויעשו לו את כל הכבוד המדובר. בכל זאת, ניתן לדרוש את הפסוק לאור שתי מילים מיותרות בפסוק: "ויסר פרעה את טבעתו ויתן אותה על יד יוסף". מה חסר בפסוק זה שהיה צריך להכניס באמצע הפסוק את שתי המילים "מעל ידו"? למה הוסיפה התורה שתי מילים אלו? הפסוק מובן גם ללא תוספת זו.

נראה שניתן לדרוש את התוספת הזו, "מעל ידו" שבא לרמוז שהקדוש ברוך הוא בעצמו הרים את יוסף, ועשה לו את כל הכבוד המדובר. למעשה הייתה זו פעולה שנעשתה "מעל ידו" ורצונו של פרעה! ואז גם ניתן להבין את שאר הסימנים אשר נתנו לו יוסף:
"ויסר את טבעתו"-למה דווקא טבעת ניתנה לו? להמחיש לו את הגלגל שיש בעולם, פעם רעב פעם שבע. פעם אסיר בבור ופעם מלך. רמז שיזכור זאת ולא יתגאה.

"וילבש אותו בגדי שש"-למה בגדי שש ניתנו לו ולא בגדי משי או בגדי פשתן או בגדי מלכות אחרים? כי מידתו של יוסף יסוד, והוא השישי בספירות. וגם שעלה לגדולה בזכות העמידה בנסיון של שמירת הברית עם אשת פוטיפר.

"וישים רביד הזהב על צווארו"- מפורש ברש"י שרביד רצוף בטבעות "שהוא רצוף בטבעות קרוי רביד". לרמוז ליוסף את החשיבות בהמשכת השלשלת. שכל אדם וכל דור הינו טבעת אחת. ובנו של האדם אחריו היא הטבעת המתחברת אל הטבעת הקודמת לה. והטבעת אחריה היא נכדו, וכן על זו הדרך, נמשכת השרשרת- שרשרת הדורות. כל זאת בתנאי ששמר היהודי על יהדותו.. רמזו לו שגם אסנת בת פוטי פרע היא חלק מהשלשלת! שכן, בת יעקב היא מדינה. ואין דינה חוליה זרה בשלשלת- וצריך יוסף להסתכל על מה שתלוי לה בצווארה- על הקמע זהות שירדה איתו למצריים. כפי שנאמר בפרקי דרבי אליעזר. (פרק לח. וכן מסכת סופרים פרק כא הלכה ט)

"וירכב אותו במרכבת המשנה"- כאן נרמז ליוסף על משיח בן יוסף העתיד לצאת ממנו, והוא המשנה למשיח בן דוד.
"ויקראו לפניו אברך"- עתה יתקיימו החלומות אשר חלם יוסף, שישתחוו לו אחיו, "ויקראו לפניו" נאמר בלשון רבים. אברך מלשון ברכיים, שהכל היו נכנעים לפניו. (כפי שמפרש בן דורמסקית מובא ברש"י)

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • זה רע או טוב?
  • מה שהגיד לפרעה ומה שהראה לו
  • למה פעל יוסף להגשמת החלומות אשר חלם?
  • "יעשה פרעה ויפקד פקידים" – מפתרון לשלטון
  • מדוע התנכר יוסף לאחיו?
  • "כי נשני אלוקים" – מסליחת העבר להפריית העתיד
  • חלומות ופתרונותיהם
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.