"ארבע מאות שקל כסף"

למה דווקא דרש 400 שקל כסף?
תשובות מסגנונות שונים:

1.על פי הפשט, שרה מתה בקרית 4 וגם יקברו שם 4 זוגות לכן ביקש שישלם לו 400 שקל כסף. ארבע כעניין שווה לארבע, ארבע מאות שקל כסף.

2 ."ביני ובינך מהי היא" כך אומר עפרון לאברהם. האות האמצעית במילה עפרון היא ר' והאות האמצעית במילה אברהם היא ר' וביחד בגימטריה שני ר' הם 400 וזהו שאמר לו ביני ובינך מהי? =400 ולכן תשלם לי 400,

3. עפרון מבני החיתי היה, חת הינו בן כנען נכדו של חם. גם עשיו שהינו אדם רשע הולך לקראת יעקב אבינו להרע לו, ו400 איש עמו. יתכן וכוחות הטומאה מיוסדים על 400 ולכן זה הסכום שביקש.
ע"פ המדרש – עפרון החיתי נקרא בפרשתינו "עפרן" גם שדיבר הרבה ועשה מעט וגם עפרן בגימטריה זה 400 ואולי זה מסתדר עם העניין שהוא  דיבר הרבה ועשה מעט מה עשה?  ביקש ודרש מאברהם שישלם 'עפרן' שקלים שזה 400 שקל כסף.

4. ארבע מאות זה אולי גם לכוונה של ארבע אמות שזה מקום גודלו של קבר. ואברהם קונה ארבע אמות של קבר לאשתו שרה בכמה? בארבע מאות.

5 .400 זה גימטריה של האות ת', ות' היא האות האחרונה בא-ב. ושרה סיימה את תפקידה בעולם הזה ועשתה אותו בשלמות וגמירות דעת משמעותית ומשכך מתאים אפוא לקנות את קברה בארבע מאות שקל כסף. "ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון" ושם גם נקברה. יש ב'כלי יקר' דרוש ארוך בו הוא מסביר שיש 4 אפשריות לאדם שתגרום לו המיתה.
א, החטא-  כי בחטאו אדם מת ונרמז במילה "ממרא" על שם ממרים הייתם עם ה'.
ב. אדם מת כי אבותיו חטאו, מת הוא כעונש על עוון אחרים מרומז במילה "אשכול" שיש בה רמז לשכול לאובדן הקרובים.
ג. יש מוות רק בעקבות התפרדות הארבע יסודות מצד המיתה הטבעית, והאדם שהוא כנודע עולם קטן, יש בו  4 יסודות (עפר מים רוח ואש) וכל עוד מחוברים הם בהרמוניה מסויימת בתוך הגוף, יש חיים. ובהיפרדם, יש הפסק חיים שזה למעשה מוות. ועניין זה נרמז במילים "קרית ארבע"
ד. מוות בנשיקה – נרמז במילה "חברון" על שם החיבור של הנשימה לבוראה ומיתת הנשיקה.
נמצא ששרה אימנו מתה או נפטרה מן העולם הזה ברמה הגבוהה ביותר, עת נמצאו ה4 יסודות בגופה מזוככים ביותר וכשהגיעה לשלמות שלה, פשוט פרחה נשמתה במיתת נשיקה  והתחברה לריבון העולמים. כאשר בנה יחידה נעקד וכששמעה מן המלאך 'שכמעט שנשחט' פרחה נשמתה כאשר הבינה שיצחק בנה עלה אל 'ממעל לעצים' יצחק הוא כעת, עולה תמימה.
הצליחה היא אפוא במשימתה להביא אותו לאותה מדרגה נעלה ונישאה, או אז בצאת נפשה כי מתה בזאת שרה הגיעה לתכלית הראויה של השלמות האנושית. וגם נתברר שבזה שהרחיקה וגירשה מביתה את בן האמה ואת אימו, תרם רבות למעלתו הרוחנית של יצחק. דרכה החינוכית הוכחה בסופו של דבר למוצלחת ביותר.
וזה הוא מה שנאמר "בקרית ארבע היא חברון" השכילה והצליחה בחיי בעולם הזה, לחבר נכון בין הארבע יסודות הללו (עפר מים רוח אש)ולהביאם לחבור הרצוי הדא הוא דכתיב "היא חברון".

6.שרה ילדה את יצחק ויצחק הוא הבן שממנו יבוא כל כלל ישראל. ובברית בין הבתרים נאמר ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה אולי זה קשור שעם ישראל ישוב לכאן בעוד ארבע מאות שנה ולכן מתאים לקנות חלקת הקבר של שרה בארבע מאות שקל.

7. ה'חתם סופר' על פרשתינו מביא בחשבון כרונולוגי מעניין למה עפרון ביקש ודרש מאברהם עבור חלקת קבר זו, דווקא ארבע מאות שקל. המדרש מביא את הפסוק במשלי "נבהל להון" זה עפרון שלפי חשבונו של עפרון, עם ישראל יחזור לארץ כנען בעוד כארבע מאות שנה. אך הייתה כאן לעפרון טעות קטנה של 6 שנים וזו אולי החסרון ו' בשמו וכך החשבון של ה'חתם סופר' בעניין. תחילה נביא את הנתונים הידועים לנו.
הקדמה: בפרשת נח נאמר: "ויהי כנען עבד למו" הכוונה שבסופו של דבר שם יהיה האדון וכנען יהיה עבד. אך אידיאל זה עדיין לא קורה. מה שכן קורה בנתיים "והכנעני אז בארץ" ובני חת שהם בני כנען, הם האדונים באזור חברון, הם כעת באותם שנים אדוני הארץ ומשכך אברהם הבא לקבור את שרה בא הוא כגר בא הוא כנזקק, נאלץ להשתחוות לפני בני חת הארורים הללו לפני אדוני הארץ בעת ההיא ולקנות את חלקת הקבר בקצה השדה.
עפרון החיתי הינו הנציג שלהם ואיתו אברהם אבינו מנהל משא ומתן. עפרון 'צוחק' על אברהם ורומז לו רמז עבה. תדע לך שבניך יגיעו לכאן לארץ כנען להיות אדוני הארץ רק בעוד כ400 שנה. ומכאן שחייב עתה לחכור את האדמה ממני נציג התושבים כעת ובכמה? ב400 שקל כסף. אברהם מסכים בסופו של דבר לעסקה מפולפלת זו, ביודעו שאכן בעוד כ400 שנה בניו יכנסו לארץ וירשו אותה מאת בני חת מאת בני כנען בני חם.
איך הגיעו ל400?
אברהם בברית בין הבתרים מקבל הבטחה מאת ה' "שעבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה". ואז עם ישראל יגיע לארץ כנען. אברהם באותה העת היה בן 75 ,השנה אז הייתה 2023 לבריאה, ובחשבון מהיר בשנת 2423 יגיעו לקיצם כך נראה ה-400 שנה.
אך דא עקא שבעת קניית המערה אברהם בן 137 ומשכך השנה היא 2085 וכעת עברו כבר 62 שנים מעת ההבטחה. ונשארו לכאורה רק 338 שנים. מובא פסוק בספר שמות "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה (שמות כב' מ-מא')שנוספו לעם ישראל במצרים שלושים שנה.
נוספו על כך עוד ארבעים שנה שהלכו במדבר וביחד זה 70 נמצא שהגענו ל408 שנים. נוריד שנה בברית בין הבתרים ושנה שנכנסו לארץ והגיענו ל406 ומכאן שיש כאן סטיה של 6 שנים וזה הו' שחסרה פעם אחת בשמו של עפרון. נציין שהחשבון הוא שקל כסף לכל שנה משנים אלו. וזה נלמד מפסוק בויקרא כז' פסוק טז' "זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף" מפסוק זה מוכיח ה'חתם סופר' ששקל לכל שנה ושנה.
כך שאברהם קונה או חוכר את חלקת קבר זו בארבע מאות שקל כסף כי אז יבואו בניו ויממשו את ההבטחה ויהפכו מגר לתושב מ'עבד' לכנען ל'אדון' לבני כנען.
כך נראה שהיה הרעיון שהיה מול עיניו של עפרון בדורשו במפגיע מאברהם לרכוש חלקת קבר זו בארבע מאות שקל.

לסיכום:  אבי האומה קונה בכסף מלא חלקת קבר לאשתו הצדקת שרה. בקניית קבר זו קונה הוא בקניין ממשי את חלקו בארץ כנען מאת בני חת. פעולת קניין של גר הקונה מאת אדוני הארץ חלקת קבר בארץ ישראל שהיא מעשה אבות הוא וסימן לבנים.ושרה בצידקותה במותה מאפשרת את הקניין הכל כך משמעותי הזה קניין בני שם בארץ כנען. נמצא כך שבמותה נהפכה לחיה הדא הוא דכתיב "שני חיי שרה".
קניית הקבר בחברון הינה קניין נצחי בזה ששרה, או יותר נכון ש'חיי שרה' הם הדומננטים כאן. היא מתה פיזית אך באמת הינה חייה וקיימת כי כשהקניין הינו קניין נצחי אנו חיים חיי נצח. ולעד תהיה חלקת הקבר הזאת  מערת המכפלה שלנו מקום של חיי נצח לעם היהודי להיות אדון בארץ לחיות חיי קדושה חיי טהרה, ונתפלל אנו, שיקומו ישני מכפל, ישיני חברון האבות הקדושים והאמהות הקדושות  ויעמדו בתפילה לפני אדון כל ויושיעו בכך את כלל עם ישראל מכל מצוקותיהם.    
אמן כן יהי רצון!

(נשלח ע"י ליאור זרחיה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "גר ותושב אנכי עמכם"
  • מתי עולים המים
  • חידושים לפרשת חיי שרה
  • "הוא ישלח מלאכו לפניך" – על חובת האדם להתאמץ
  • "ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה" (כג, ב)
  • חשיבותה של ארץ ישראל
  • "והיא חברתך – ואשת בריתך"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.