כי ה' אלוקיכם הוא הנלחם לכם

"ואת יהושוע צויתי בעת ההיא לאמר עיניך הרואות את כל אשר עשה ה' אלוהכם לשני המלכים האלה, כן יעשה ה' לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה, לא תראום כי ה' אלוקכם הוא הנלחם לכם"( דברים ג. כא-כב)

כאשר נלחם משה במלחמת עוג, מרגיע הקב"ה את משה באמרו "אל תירא אותו" וידוע הפירוש ממה חשש משה- שתעמוד לעוג זכות הצלת לוט, זכות העזרה שעזר לאברהם במלחמה להשבת לוט מהשבי. לא מובנת ההרגעה שמרגיע משה את יהושוע מכיבוש ארץ ישראל " לא תיראום". וכי באיזו זכות יש לעממי ארץ כנען להתלות, כשהקדוש ברוך הוא אומר במפורש לא תחיה כל נשמה? יוצא שכולם חייבים מיתה. לכאורה לא מובן חששו של יהושע. כמו כן יש בדבריו האחרונים של משה (לא תיראו כי ה' נלחם לכם) סתירה לדברים המובאים לפני מאמר זה, כאשר הוא מספר איך איפשר לבני ראובן ובני גד לשבת בעבר הירדן המזרחי, בתנאי שיצאו חלוצים לפני בני ישראל.

אם ה' נלחם לכם, כמו שאומר משה, למה צריך חלוצי צבא גיבורים?שישארו בני ראובן וגד בעבר הירדן המזרחי ולא יבואו לעזרת עם ישראל בכיבוש הארץ. פשוט הוא שיהושוע מבין שלא בכוחו או בכוח הזרוע הוא יורש את הארץ- אלא בזכות אבות, ובכח ה' הנלחם לעם ישראל. אם כן למה יש להרגיע אותו? ואם ה' נלחם להם למה צריך חלוצי צבא?

האור החיים מסביר למה ביקש משה שלא יפרשו שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה בכיבוש ארץ ישראל: "כי כדרך שעשה ה' לשני מלכי האמורי כן יעשה לכל הממלכות וגו'. וכשם שמעשה שני מלכי האמורי היו יחד שבטי ישראל שניים עשר, כמו כן בעבר הירדן יהיו כולם נקבצים חלוצים לפני ה'. ולטעם זה הוא שציווה משה שיעברו בני גד ובני ראובן חלוצים למלחמה במלחמת מצווה אבל לעולם ה' הוא נלחם ולא החלוצים. אבל זולת זה אין ראיה ממה שראה שאינו דומה זכות שניים עשר השבטים לזכות תשעה ומחצה".

יוצא שהחלוצים נדרשו בשביל זכות שנים עשר השבטים ולא בשביל כוחם. אם כן, נשאלת השאלה למה יש להרגיע את יהושוע? ממה יש לו לירוא? מסביר רבנו בחיי "עיניך הרואות… חיזק את ליבם במה שראו בשני המלכים האלה סיחון ועוג, כדי שיאמינו כי כן יעשה ה' לאותם 31 מלכים שיהיו מנוצחים לפני ישראל על ידי יהושוע. וכן חיזק בזה ליבו של יהושוע שהוא עתיד לכנס בארץ ולראות זה מה שלא זכה הוא". אומר משה ליהושוע אתה יודע למה חששתי מעוג? חששתי שהזכות ההצלה של לוט שבאה על ידו של עוג תעמוד לו במלחמה. אולי חושב שאתה שיש בארץ בארץ ישראל צדיק משבעת העממים שיש לו זכות מסויימת אשר בגינה לא יצליחו עם ישראל להוריש אותם? כפי שנאמר בשליחת המרגלים ה"יש בה עץ עם אין" שהעץ מסמל את הצדיק. ובכן אין צדיק כזה, ואין ממה לחשוש.

יתכן לפרש שגם מנסה משה להרגיע את יהושוע שמתוך ענוותנותו של יהושוע אמר בליבו, אם משה רבנו לא היה זכאי להיכנס לארץ בעוון מי מריבה ושיקול דעת מוטעה, מי אני ומה חיי כי אזכה, אני הקטן, לעמוד במקום שבו נפל מורי ורבי ולא אפול בעוון העם… ואולי גם אני אעשה איזו טעות כמו משה, וגם אני אצטרך לפנות את מיקומי למנהיג אחר… יודע אני בנפשי שאינני יותר טוב ממשה. לכן הבטיח לו משה כמו שראו עיניך את ישועת ה' בסיחון ועוג כך אל תירא ויראו עיניך בישועת שלושים ואחד המלכים.

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • קשה שבחורבנין - מתוך "איבה"
  • הנאום הראשון בספר דברים: 'המבוא ההיסטורי'
  • "יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבא שמה" (א, לח)
  • "אלה הדברים"
  • אל תוסף דבר אלי בדבר הזה
  • שלשה נתנבאו בלשון איכה
  • "אלה הדברים- לא פחות ולא יותר"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.