- וורטס - https://www.vorts.co.il -

רמז לאופן שבו בקע משה רבינו את הים

איתא במדרש שמשה רבינו בקע את הים בשם אדנות ושם הויה. רמז נפלא לכך מהכתוב באותה בקיעה:
"ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו" (פ' בשלח). מי שצריך שיעזר במחשבון.

"הרם את מטך"- הרם כל אות מהמילה "מטך" אות אחת למעלה: "מ"->נ,"ט"->י ,"כ"->ל  = ני"ל = בגימטריא=90.
"ונטה את ידך"- נטה, היינו הורד את אותיות "ידך": "י"->ט,"ד"->ג,"כ"->י = טג"י  בגימטריא= 22.
"על הים"- העלה באות אחת את אותיות "ים": "י"->כ,"מ"->נ =כ"נ בגימטריא= 70.
נחבר את מה שקיבלנו עד כה: 90+22+70=   182

"ובקעהו" חלק ב2!     182/2=91.

חשבו: שם אדנות = 65. שם הוי'ה=26         65+26=  91    !!!!!!

(נשלח ע"י משה)