פלפול יפה בענין "סעודת אחשורוש"

שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו עיי"ש. ויש לדעת אם אכלו עם ישראל בסעודת אחשורוש נבילות וטריפות כי אז סיבת הגזירה משום איסור האכילה, ומה טעם נקט בגמ' שם משום "שנהנו מסעודתו של אחשורוש" ואם אוכל כשר הונח לפניהם, מה איסור יש בדבר.

ולפום רהיטא נלענ"ד ליישב דהנה עיקר איסור באכילת דברים האסורים אינו משום עצם האכילה, אלא מחמת ההנאה הנגרמת מזה, ראיה לדברים מהגמ' קידושין מג. שם מובאת שיטת שמאי הזקן באדם הממנה שליח לעשות דבר עבירה בשליחותו, שחייב המשלח ולא השליח, ולא כשיטת חכמים שאין שליח לדבר עבירה. ורבא שם מסייג את שי' שמאי הזקן באופנים מסויימים, כמו באופן שממנה שליח שיאכל דבר עבירה (כגון חלב) דאין המשלח מתחייב (גם לשי' שמאי) אלא השליח מהטעם "שלא מצינו זה נהנה וזה מתחייב" עיין שם.

ובעונג יום טוב (סי' קי"ג ד"ה אלא) וברכת שמואל (שם סימן כ') כתבו לבאר הסברא בזה, כשם שלא שייך שליחות על קיום מצות תפילין כיון דהוי מצוה שבגופו וחייב להניח תפילין בגופו ולא מהני גופו של השליח, ה"נ כשהעבירה הוי הנאת הגוף א"א ליחס את האיסור למשלח, דהאיסור הוא מה שהגוף נהנה וכאן גוף המשלח לא נהנה עיי"ש.

הרי עולה מדבריהם, דעיקר איסור אכילת נו"ט הוא משום ההנאה שיש בדבר ואם כך מובן היטב מה שנקט בגמ' מגילה "מפני שנהנו" דהוא גוף איסור אכילת דבר איסור.

ובערה זו כבר עמד בס' יערות דבש דרוש ג' אות ב' ושם כתב הגאון רבי יהונתן איבשיץ לבאר שעיקר הדגש הוא במה שנהנו דווקא, שכן מה שאכלו מסעודתו של אחשורוש יש להם פתחון פה לומר אנוסים אנחנו לבל יעליל עלינו אחשורוש שאנו אבלים ביום שמחתו ומצטערים בגדולתו, אבל במה ששמחו בסעודתו ונהנו מסעודה של רשע כי היה להם להיות בלב נשבר ולא להיות שמח וטוב לבב, ולשמחה מה זו עושה, וזהו מהמרי הגדול ועון מר וקשה, וזה דייקא שנהנו מסעודתו של אותו רשע, וזהו יותר קשה מעבירות אכילת דברים איסורים עיין שם.

והמסר העולה מדברי יערות דבש מזכיר לנו סיפור שאירע בזמן מלחמת העולם הראשונה, חייל יהודי תינה את צערו בפני החפץ חיים, על שמשרת הוא בצבא, שם כל המאכלים נבילות וטריפות ואיך יחזיק מעמד וביקש את הדרכתו.

השיב לו החפץ חיים, לאכול מותר לך משום פיקוח נפש, אבל בקשה אחת אני מבקש ממך, כשאתה מסיים לאכול את 'העוף' אל תלקק את העצם.

(מפי ראש כולל הפקדתי שומרים –    http://chazot.s23.upress.link/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • אחשוורוש מפורק לגורמים
  • גילוי ההסתר של מגילת אסתר
  • גזירות המן ופרשת שקלים
  • פרפראות מילים לפורים
  • מחצית השקל
  • על התחפושות
  • מחצית השקל
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.