חיוב נשים בספירת העומר

הדפסה הדפסה

הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין עוסק בדיני ספירת העומר, וכותב: "מצוה זו – על כל איש מישראל, ובכל מקום ובכל זמן, ונשים ועבדים פטורין ממנה". לכאורה, הסיבה לכך שהרמב"ם פוטר נשים ועבדים מספירת העומר היא פשוטה, שהרי זוהי מצות עשה שהזמן גרמה, שנשים ועבדים פטורות ממנה על פי הכלל המובא במשנה בקידושין כט ע"א.

אולם, למרבה הפלא, הרמב"ן בחידושיו לקידושין (לג ע"ב ד"ה איזהו) ציין את ספירת העומר כדוגמא למצות עשה שלא הזמן גרמה. רבים תמהו על הרמב"ן – במה שונה ספירת העומר מנטילת לולב (יש שאף טענו שמדובר בטעות סופר).

יש אחרונים שהסבירו שמצות ספירת העומר אינה מצווה התלויה בזמן, בדומה לנטילת לולב, אלא מצווה המתייחסת לזמן – המצווה שייכת תמיד, אלא שתוכנה הוא לספור את הימים שבין פסח לבין שבועות, והעובדה שאי-אפשר לעשות זאת אלא בין פסח לשבועות היא רק תוצאת לוואי של מהותה.

הסבר שונה העלה אחד מגדולי הראשונים מבית מדרשו של הרמב"ן – המהר"ם חלאוה (בתשובה שהודפסה בסוף הספר "חידושי קדמונים למסכת בבא קמא"). לדבריו, התשובה קשורה לנושא אחר: זיקת ספירת העומר למנחת העומר. הרמב"ן הבין שמצות ספירת העומר מחוברת למצות מנחת העומר, ובעצם אין היא תלויה בזמן – ט"ז ניסן, אלא במעשה – הקרבת מנחת העומר, כאמור: "וספרתם לכם… מיום הביאכם". מצווה התלויה במעשה אינה מצווה שהזמן גרמה, ולכן אף נשים חייבות בה.

על פי תשובה זו, ניתן להבין קטע אחר ברמב"ן, בחידושיו לפסחים ז ע"א ד"ה והא. הרמב"ן שם עוסק בנוסח ברכת המצוות, על פי הגישה שכאשר מברכים לפני המצווה – יש לברך בנוסח "לעשות מצווה" (כמו "לישב בסוכה"), ואילו כאשר מברכים לאחר המצווה – יש לברך "על עשיית מצווה" (כמו "על המילה"). בהקשר זה כותב הרמב"ן: "וספירת העומר שמברכין 'על' – מפני שכבר נקרב העומר, והם מונים ממנו". הרמב"ן מבין, כפי שראינו, שמצות הספירה יונקת ממצות הקרבת מנחת העומר, ועל כן עשיית המצווה כבר החלה בזמן ההקרבה. ממילא, יש לברך על הספירה בלשון "על ספירת העומר" ולא "לספור את העומר".

(ר' שמואל שמעוני. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ספירת העומר: "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק"
  • מי ששכח לספור ספירת העומר
  • מדוע ספירת העומר היא "לכם"?
  • סוד ספירת העומר
  • אלו חגי ישראל (אח"י)
  • על מצות ספירת העומר
  • כלל ופרט בספירת העומר
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.