ל"ט אבות מלאכה – מניין?

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם – אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת אתם: ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה', כל העושה בו מלאכה יומת: לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת".

פרשתנו, העוסקת רובה ככולה במלאכת המשכן, פותחת באיסור עשיית מלאכה בשבת. פסוקים אלו היוו לחז"ל מקור לקשר בין איסור עשיית מלאכה בשבת לבין מלאכת המשכן – ל"ט אבות המלאכה נלמדות מהמלאכות שנעשו לצורך בניית המשכן.

כיצד הגיעה הגמרא למניין ל"ט אבות המלאכה? מסוגיות שונות ברור שהמספר הוא 'מספר קשיח': האמוראים מכניסים ומוציאים, כוללים כמה אבות תחת שם אחד, כוללים מלאכות דומות ומפרידים מלאכות אחרות כדי להגיע למניין ל"ט. הגדילו לעשות רבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש בירושלמי, שהוציאו ל"ט תולדות לכל אחת מל"ט אבות המלאכה. אך מדוע דווקא ל"ט?

הגמרא בשבת (מט ע"ב) מביאה את דבריו של ר' שמעון בר' יוסי לקוניא, של"ט אבות מלאכה הן כנגד מניין המילים "מלאכה", "מלאכתו" ו"מלאכת" שבתורה. הראשונים הרבו להקשות על שיטתו, שמניין התיבות הללו בתורה הוא 61, ולא 39. לימוד נוסף המובא בגמרא הוא מהמילים "אלה הדברים": "דברים" – שניים, "הדברים" – שלושה, "אלה" – בגימטריה 36, ו-36+3 עולים למניין 39. אולם הייתכן שזהו המקור לל"ט אבות המלאכה?

ביאור ללימודו של ר' שמעון בר' יוסי לקוניא, מ"מלאכה", "מלאכתו" ו"מלאכת" שבתורה, ניתן להביא ע"פ כתבי יד של הגמרא, בהם מופיע שיש למנות רק את "מלאכה" ו"מלאכתו" – שתי מילים המופיעות 40 פעמים בתורה, בדיוק כפי שהביאה הסוגייה שם (המתלבטת איזה מהמופעים של מילים אלו יש להחסיר, כדי להגיע למניין ל"ט).

נראה, שבראשית פרשתנו ניתן למצוא מקור אחר – ומשכנע יותר – לל"ט אבות המלאכה: ל"ט אבות כנגד ל"ט עבודות המשכן.

"וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר צוה ה': (1) את המשכן, (2) את אהלו (3) ואת מכסהו, (4) את קרסיו (5) ואת קרשיו, (6) את בריחיו, (7) את עמודיו (8) ואת אדניו: (9) את הארון (10) ואת בדיו, (11) את הכפורת (12) ואת פרוכת המסך: (13) את השולחן (14) ואת בדיו (15) ואת כל כליו, (16) ואת לחם הפנים: (17) ואת מנורת המאור (18) ואת כליה (19) ואת נרותיה, (20) ואת שמן המאור: (21) ואת מזבח הקטורת (22) ואת בדיו (23) ואת שמן המשחה (24) ואת קטורת הסמים (25) ואת מסך הפתח לפתח המשכן: (26) את מזבח העולה (27) ואת מכבר הנחשת אשר לו, (28) את בדיו (29) ואת כל כליו, (30) את הכיור (31) ואת כנו: (32) את קלעי החצר, (33) את עמודיו (34) ואת אדניה (35) ואת מסך שער החצר: (36) את יתדות המשכן (37) ואת יתדות החצר (38) ואת מיתריהם: (39) את בגדי השרד לשרת בקודש – את בגדי הקודש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן".

מניין דומה, של ל"ט מלאכות, עולה מרשימת העבודות שבתחילת פרשת פקודי. מעתה ברור שחז"ל מנו את העבודות המנויות בתחילת מלאכת המשכן, והסיקו שמניין המלאכות האסורות בשבת צריך להיות זהה למניין מלאכות המשכן: ל"ט אבות מלאכה כנגד ל"ט מלאכות המשכן.

(הרב יואל בן-נון. מתוך סדרת התקליטורים "שירת התורה". להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333. נשלח ע"י ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "וכל אשר נדבה רוחו" – על מעשה וכוונה
  • אלוהי מסכה לא תעשה לך
  • "מלפני משה"
  • ששת ימים תעשה מלאכה
  • מעורבות ישראל במשכן
  • 39 אבות מלאכות בשבת – מנין?
  • חכמת לב
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.