אחריות אישית וגאולה

הדפסה הדפסה

"ולא שמעו אל משה"?!

התורה מספרת לנו על תגובת עם ישראל לשמע בשורת הגאולה: "וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה"   (שמות ו', ט).
חמש לשונות גאולה אומר משה לפני כן, והעם אינו מקשיב. אפשר היה עוד לקבל זאת, עם נימוק הפסוק "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה", אלא שבפרשה הקודמת אנו שומעים שעם ישראל כן מקשיב למשה ולאהרן: "וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר ה' אל משה ויעש האתת לעיני העם: ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו"    (שמות ד', ל-לא).
כיצד נכלכל את הדברים? מדוע בפרשת שמות עם ישראל מתבשר על פקידת ה' את עמו, קד ומשתחווה, ואילו בפרשתנו פתאום העם מסרב לשמוע?

לא יכול או לא רוצה

הרמב"ן אצלנו זכה להיות סנגורם של ישראל, והוא מסביר שעם ישראל כן האמין, כאמור לעיל: "מקוצר רוח ומעבודה קשה – לא בעבור שלא יאמינו בה' ובנביאו, רק שלא הטו אוזן לדבריו מקוצר רוח, כאדם שתקצר נפשו בעמלו, ולא ירצה לחיות רגע בצערו, מדעתו שירוח לו אחרי כן. וקוצר הרוח הוא פחדם שלא יהרגם פרעה בחרב כאשר אמרו שוטריהם אל משה, ועבודה קשה, הוא הדוחק שהיו הנוגשים אצים בהם ולא יתנום לשמוע דבר ולחשוב בו".
בני ישראל היו עוצרים מדי פעם לשמוע איזו חצי לשון גאולה, תוך כדי שהשוטרים מצליפים בהם, אבל לא היה להם זמן טכני לשמוע אל משה ואהרן. הם היו עסוקים מדי באיסוף התבן והקש לבניית ערי המסכנות.

אך במכילתא מצאנו עמדה הפוכה. רבי יהודה בן בתירה מסביר שעם ישראל אכן לא רצה לשמוע את משה: "ר' יהודה בן בתירא אומר: הרי הוא אומר ולא שמעו אל משה מקוצר רוח וגו' וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח – נולד לך בן זכר, רבך מוציאך לחירות, ואינו שמח?!
"אם כן למה נאמר ולא שמעו אל משה (שמות ו ט) אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה שנ' ואומר אליהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו (יחזקאל כ ז)… הדא הוא דכתיב וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל (שמות ו יג) צום לפרוש מעבודה זרה" (מכילתא דרבי ישמעאל פרשת בא, מסכתא דפסחא ה).
עם ישראל באמת לא רצה לשמוע את מה שהיה למשה להגיד.

"וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי"

אך מה רע בהסברו של הרמב"ן, שאילץ את רבי יהודה בן בתירה להידחק וכביכול להוציא לעז על עם ישראל? הרי דברי הרמב"ן מאוד סבירים!

רבי יהודה בן בתירה מבסס את דברי על נבואת יחזקאל: "ויהי דבר ה' אלי לאמר… ואמרת אליהם כה אמר א-דני ה' ביום בחרי בישראל ואשא ידי לזרע בית יעקב ואודע להם בארץ מצרים ואשא ידי להם לאמר אני ה' א-להיכם: ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי היא לכל הארצות:
"ואמר אלהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו, אני ה' א-להיכם: וימרו בי ולא אבו לשמע אלי איש את שקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו ואמר לשפך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים:
"ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר המה בתוכם אשר נודעתי אליהם לעיניהם להוציאם מארץ מצרים: ואוציאם מארץ מצרים ואבאם אל המדבר: ואתן להם את חקותי ואת משפטי הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" (יחזקאל כ', ב-י).

עם ישראל שמח לשמוע שהקב"ה מתכנן להושיע אותם, "עמו אנכי בצרה". מה קרה בפרשתנו? מדוע פתאום המצב השתנה?

כיון שמשה הגיע עם דרישה – "אני ה' א-להיכם…  איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו"! זה ההבדל הגדול בתגובת עם ישראל לבשורה הראשונה מול התגובה לבשורה השנייה.
מורנו הרב ברויאר הסביר ששתי הדברות הראשונות הן יסוד אחד – "אנכי ה' א-להיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים; לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" (שמות כ', ב-ג). זהו פסוק אחד, כיון שמשה אומר לעם ישראל – "אין ארוחות חינם"!

הרגל הופך לטבע, וטבע קשה לשנות

קשה מאוד לשנות הרגלים. בני ישראל מעדיפים ברגעי השיעבוד להמשיך את העבודה הקשה, לראות את ילדיהם מושלכים באכזריות ליאור, מאשר לצאת למדבר ולעבוד את ה'.
כדי להבין יותר טוב את המקום של עם ישראל, נצייר לעצמנו מציאות דומה: אם נביא היה מגיע אלינו עכשיו, ואומר לנו שהצרות בעולם כולו תיפסקנה, יהיה שלום בארץ ובעולם, האיומים מצד איראן ודעאש ייפסקו – ודאי שהיינו שמחים לשמוע.
אך מה היה קורה אם הוא היה מתנה זאת בכך שנוותר על התקשורת הטכנולוגית שלנו? בכך שנשליך את הסמארטפונים והטלוויזיות? דומה שרוב האנשים היו מתקשים לוותר, ומסרבים לדרישה על אף המחיר הכבד שבאובדן ההבטחה לשלום.
גם בבחירות אנו פוגשים מצב דומה – מבטיחים לנו חמש מאות לשונות של גאולה, אבל אין אף דרישה. הפוליטיקאים אינם תובעים מהעם דברים, אינם מקיימים דו-שיח. הם רק מציעים הבטחות מפתות, ומהאזרח נתבע רק לשים את הפתק הנכון בקלפי.

כך אי אפשר לפתור בעיות. אי אפשר לצפות שדברים יסתדרו בלי מאמץ ועבודה עצימים ורציניים. דברי רבי יהודה בן בתירה כל כך נכונים וכל כך קולעים. הוא אינו מוציא לעז על עם ישראל המשועבד במצרים, אלא מתאר את האופי האנושי במדויק.

לקיחת אחריות והתרוממות האדם

בשבוע הבא נקרא את פרשת בא, על המהפך שכן הצליח בסופו של דבר. עם ישראל עוזב את ההרגלים הנושנים ואת הסביבה המוכרת, ויוצא לדרך חדשה.
בכל פעם שקוראים את פרשת וארא עלינו להפנים את הקושי שעמד מול עם ישראל, את התביעה שמשה ואהרן מציפים מולם, ולהציב מטרות דומות – לא להתייאש, ולהיות מוכנים לקחת אחריות.

חז"ל מספרים במדרש שגם ביציאת מצרים עם ישראל עוד לא זנח את העבודה הזרה – פסל מיכה יצא עם בנ"י ממצרים: "רבי יוסי אומר: יש בושה גדולה מזו ישראל עוברין בים סוף ופסל מיכה עובר עמהם שנא' ועבר בים צרה והים נקרע לפניהם הוי לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים" (תנחומא כי תשא, יד).
מהיכן נובעת אותה דבקות בעבודה זרה? ומה הייחודיות של עבודת ה' שכל כך קשה לזנוח את העבודה הזרה למענה?

האמת היא, שזה טבעי והגיוני מאד שאדם יעבוד אל או פסל, שיהיה לו משהו לשאוף אלינו ולפנות עליו. העבודה הזרה אינה תובעת מהאדם לשנות את הרגליו, אלא רק לתת לה מתנות כחלק מהפולחן הספציפי.
בדרך כלל, גם אין ניתוק בין הפולחן למערכת היצרים – העבודה הזרה הפגאנית מטפחת סוגים שונים של תאוות כחלק מהפולחן, ואינה דורשת מהאדם לשנות את אורח חייו מבחינת אופיו והרגליו המוטמעים בו.
סיפורי המיתולוגיות גם מחזקים את ההתנהגות האנושית שאנו רואים בשלילה – הם מלאים קנאה ותחרות, מתח ומריבות, זימה ופריצות. החיפוש הוא אחרי החזק ולא אחרי הערכי.
אין זו דרכה של עבודת ה'. הקב"ה תובע מהאדם להבין שהא-ל מרומם מעל מערכת היצרים הזולה. הוא טרנסצנדנטי, והאם אמור לשאוף לרומם את כל אורח חייו למקום הזו, לשאוף להתנהגות גבוהה ומרוממת, ערכית ובעלת משמעות. האדם אמור לקחת אחריות על חייו גם במחיר שינוי ההרגלים.

(הרב יעקב מדן שליט"א. השיחה הועברה בערב שבת פרשת וארא ה'תשע"ה, וסוכמה על ידי שאול שולמן ובנימין פרנקל. סיכום השיחה לא עבר את ביקורת הרב. נשלח ע"י ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/. כל הזכויות שמורות לישיבה ולרב מדן. עורך: בנימין פרנקל)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה

https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.