ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה

הדפסה הדפסה

 "ומרדכי לא יכרע, ולא ישתחוה" (אסתר ג' ב'). במדרש רבה למגילת אסתר (פרשה ז' ח') מסביר רבי לוי מדוע עבר מרדכי את מצוות המלך ולא כרע ולא השתחוה להמן, ומה הוא הסביר למי ששאלו: "אמר להם מרדכי: משה רבינו הזהיר לנו בתורה (דברים כ"ז ט"ו): "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה", ורשע זה עושה עצמו עבודת כוכבים, וישעיהו הנביא הזהירנו (ישעיה ב' כ"ב): "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא", ולא עוד אלא שאני איסגנטירין (פירוש "עץ יוסף": יליד בית ומיוחס) של הקדוש ברוך הוא, שכל השבטים נולדו בחוצה לארץ וזקני נולד בארץ ישראל. אמרון ליה: ונימר ליה, מיד (אסתר ג' ד): "ויגידו להמן וגו' ",אמר לון המן: אמרון ליה, זקנו הלא השתחוה לזקני, הדא הוא דכתיב (בראשית ל"ג' ו'-ז'): "ותגשן השפחות וגו' ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו". על כך השיב מרדי, תגידו להמן: "ועדיין לא נולד בנימין". והואיל ובנימין לא השתחווה, מחליט מרדכי, שהוא הדור ה-39 לבנימין, גם לא להשתחוות (תרגום יונתן בן עוזיאל מפרט את הדורות).

 גם אחרי 39 דורות, זוכר מרדכי שזקנו לא השתחוה לזקנו של המן, והדבר רמוז בנאמר "לא יכרע ולא ישתחוה". מילוי האותיות של "לא יכרע" שווה 614. מילוי האותיות של "ולא ישתחוה" שווה 653. ההפרש הוא 39!!! בין המילים "לא יכרע" לבין "לא ישתחוה" מזכירה המגילה את זה שמרדכי לא השתחוה להמן, כי 39 דורות קודם לכן, בנימין לא השתחוה לעשו.

(בשם רפי מגיד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מחלוקת מרדכי והסנהדרין
  • פרפראות מילים לפורים
  • פורים ופסח
  • "מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?"
  • גילוי ההסתר של מגילת אסתר
  • כתב אשר נכתב בשם המלך
  • פלפול יפה בענין "סעודת אחשורוש"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.