- וורטס - https://www.vorts.co.il -

ברכה מתוך שמחת הנפש

מדוע בקש יצחק מטעמים לפני ברכתו?
בארו הראשונים שבקש לענג את גופו כדי שתיהיה נפשו שמחה ומעונגת, כי כאשר מתחזקים כוחות הגוף , מתעוררים כוחות הנפש, ומתוך שמחת הנפש תחול עליו רוח הקודש, כמו שאמרו חז"ל: "אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה שנאמר (מלכים ב,ג ) ויהי כנגן המנגן ותהי עליו יד ה´".

מדוע אפוא בקש יצחק אבינו מטעמים ולא בקש כלי נגינה? כמנהג הנביאים?
אלא מפני שהיה עתיד לברךו בדברים גופנים "טל השמים ומשמני הארץ רב דגן ותירוש" ולכן רצה שתהיה סיבת השמחה מאכל, מעין הדבר שהוא רוצה לברכו בו .
ומזה אנו למדים שהמברך את חברו ובפרט ברכת הכהנים צריך להיות בשמחה וביותר בשמחת הנפש כדי שעל ידי זה יחול עליו רוח הקודש ויוכל לברך ברכה ראויה.
(בשם אסף רז)