איש גֹּדֵר גָּדֵר ועמד בפרץ

בשביל לבקש רחמים על עם ישראל, לא מספיק להתחנן בפני הקב"ה – יש צורך באדם שיעמוד בפרץ, ייקח אחריות, ורק לאחר מכן יבקש רחמים.

אחדות ואינדיבידואליזם

פרשת נח עוסקת בעיקר במבול. העיסוק במבול דומיננטי כל כך בפרשה, שלעיתים קרובות לא נותר בנו כוח ורצון לעסוק בסופה של הפרשה. לידתו של אברהם תזכה במידה מסוימת של תשומת לב, לפחות כהקדמה לפרשת לך-לך, אך סיפור מגדל בבל נותר

על אבר מן החי ועל אבר מן נח

כשברא ה' את האדם הוא ציווה עליו לאכול מכל עץ הגן חוץ מעץ אחד, עץ הדעת.
לאחר מכן כשהיו האיש והאישה יחדיו- ציווה עליהם ה' לפרות ולרבות ולרדות בדגת הים , וכן נתן להם מתכון בריאות צמחוני של אכילת עשב ושאר מעדנות האדמה, אך אסר עליהם לאכול מן החי, אלא כמוהם גם החי יחיה על הצמחים.
איסור זה פסק בפרשת נח, פרשה אחת בלבד אחרי מתן הציווי. מדוע?

שימו לב אל הנשמה

מה היה חטאם של דור המבול? מה המכנה המשותף של חטא העריות והגזל, בהם היו שטופים? מדוע היה צורך למחות את כל היקום כולו? להעניש את החי, ואפילו את הדומם?

"ונעשה לנו שם" – למה לא?

עלילת 'מגדל בבל' היא אחת מתעלומות המקרא. יוזמת המין האנושי נראית כתמימה למדי, עד כדי כך שהקורא מתקשה להבין מה רע ראה הבורא ביוזמה זו עד שנחלץ לחסימתה…

נדידת היבשות

הפסוק בתורה מדבר על יבשה אחת, שנראתה לאחר שהמים אשר כיסו את פני כל כדור הארץ, נקוו אל מקום אחד. כלומר אוקיינוס אדיר אחד הקיף את היבשת היחידה שהייתה קיימת על פני כדור הארץ. וזאת בניגוד גמור לידוע לנו כיום בבירור כי מי האוקיינוסים מקיפים שבע יבשות שעל פני כדור הארץ

סיפור שכרותו של נח

בסיפור שכרותו של נח מוצג נח בדמות הניצול, הרואה עולם בנוי וחרב ובנוי, והסיפור מתאר את הדרך בה נח מתמודד עם המהפך שעבר עליו. אלא, שבסיפור מובא גם הצד השני של המטבע: כיצד העולם מתמודד איתו.

נח ומשה

מצד אחד, דמותו של נח משלימה את דמותו של האדם הראשון. מצד שני, נח דומה למשה.

על הכפילות שבסיפור המבול

סיפור המבול מתחיל פעמיים. כפילות זו מוכרת לנו כבר מפרשת בראשית בסיפור הבריאה, ובדומה לסיפור הבריאה סיפור אחד משתמש בשם 'א-להים' והשני בשם 'הוי"ה'…

אכילת בשר-תאווה במדבר

מהו יחסה של התורה להריגת בעלי חיים לשם אכילתם.

חטא הארץ במבול

לדעת רב כהנא בר מלכיה, כוונת הפסוק היא שלא רק בני האדם יושמדו במבול, אלא גם האדמה עצמה, אך רק אותו חלק המשמש לגידול מאכלו של האדם. כמשל, בוחר רב כהנא בשתי דוגמאות: מחנך ומינקת הלוקים בגלל חניכם הסורר. מדוע בחר רב כהנא שתי דוגמאות, ולא הסתפק באחת מהן בלבד? ובכלל – במה דומה הארץ למחנך?

"צוהר תעשה לתיבה" – על התפילה

הבעש"ט דרש את עניין ה"תיבה" על תיבות התפילה, שצריך האדם להיכנס ולשים את כל כוחו במילות התפילה, ולהאיר אותן עד שיעלה איתן לעולמות העליונים.

"אדם לעמל יולד"

האמנם חייב האדם לעשות עצמו עבד לאדמה? הרי היהודי חייב להיות עבד לקב"ה בלבד, ולא לשום דבר אחר?

תחילת הזמן

מה גרם לר' ישראל מסלנט לייסד תנועת המוסר…

אדם ונח

מיהו אותו נח? במה נתייחד? במה זכה לכך שאנו אומרים בתפילת ראש השנה ? "וגם את נח באהבה זכרת"?

"לא אוסיף"

האמנם ה' גילה שיצר לב האדם הוא רע רק כעת? הרי יצר לב האדם היה רע עוד לפני המבול, ומדוע העניש ה' את הארץ במבול מלכתחילה? ומדוע הותר לאדם לאכול בשר רק אחרי המבול?

"ונעשה לנו שם" – היחס בין היחיד לכלל

מה היה חטאו של דור הפלגה וכיצד העונש ? בלילת שפתם של דור הפלגה ופיזורם ? קשור לחטאו של דור זה?

"נח איש צדיק תמים…" (ו, ט)

לעומת פס' זה המופיע בתחילת הפרשה, בהמשך אחרי סיפור ענין המבול כתוב (ז, כג) "וישאר אך נח ואשר אתו בתיבה", לכאורה לא מובן מדוע בפסוק שאחרי המבול לא כתוב כינויו ושבחיו של נח (צדיק, תמים) וראיתי שתי תשובות בדבר: 1.

הצדיק מהפך לטובה

יש עניין שאם צריכה להגיע פורענות על העולם הצדיק מהפך אותה לטובה ולשפע שיבוא לעולם. בדור נוח הייתה צריכה לבוא צרה על העולם. זהו שאמר הכתוב: "צהר תעשה לתיבה (הפוך את תיבת "צרה" ל"צהר" (פתח של תקווה וישועה)) ואל אמ"ה

מדוע נכרתה הברית דווקא עם הקשת בענן?

שואל האברבנאל מספר שאלות על הברית שכורת ה' בעזרת האות של קשת בענן. קודם כל, מדוע הקשת? הלא הקשת היא תופעת טבע טבעית, שכבר הייתה קיימת בעולם לפני כן (כמו שאומרת המשנה שהיא נבראה "בין השמשות") ואין בה שום חידוש.ואם

הקשר בין חטא אדם הראשון ודור המבול

איתא בספרים שכשבא הנחש להחטיא את חוה עמד לימינו השטן, הלא הוא הס"מ. ידוע שיש בלשון הקודש אותיות טובות ולא טובות. במילה "נחש" האות נ' טובה (חמישים שערי בינה,  וכו') כנ"ל ש' (ש' שבתפילין, שם ש-ד-י וכו'). לעומתן ח=חטא. גם

מדוע נחתם דינם על הגזל?

"כי מלאה הארץ חמס", רש"י: "כי מלאה הארץ חמס, לא נחתם דינם אלא על הגזל". יש מקום לשאול, מדוע דווקא על הגזל נקבע דינם של דור המבול, אמנם גזל זו עבירה חמורה, אבל הם חטאו גם בעבירות נוספות? ועוד יש

סדנת החינוך של תיבת נח

בדור המבול, בני האדם השחיתו כ"כ את דרכם,שהאווירה השלילית חלחלה והשפיעה אף על החיות, וגרמה להם לחרוג מטבעם – "וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" (בראשית פרק ו), והסביר רש"י כל בשר

נוח, בניו, ופריה ורביה

"ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד את שם את חם ואת יפת" (בראשית ה' ל"ב). נח הוליד את יפת (ראה רש"י על הפסוק) רק בהגיעו לגיל 500.  ולמה? כי המצווה היחידה שהיתה עד אז היתה "פרו ורבו" (בראשית א'

הקשר בין המבול להר סיני

כשציוה הקב"ה את נח על בניית התיבה, הוא תיאר את הזמן שבו אמור המבול להתרחש: "כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה" (ז,ד). תיאור זמן דומה נאמר גם במעמד הר סיני – "ויקרא אל משה