על מצות ספירת העומר

מצות ספירת העומר נמנית במצווה שו בספר החינוך. מדיני המצווה, לספור ימים ושבועות ממחרת החג הראשון של פסח ועד חג השבועות – סך הכל מ"ט ימים. נחלקו ראשונים בשאלה האם מי ששכח לספור יום אחד יכול לשוב ולספור כתקנו: הבה"ג סבר שלא ניתן, ואילו רב האי גאון והתוס' סברו שניתן.
ה"מנחת חינוך" מביא נפקא-מינה נוספת למחלוקת הראשונים הזו – דינו של קטן שמלאו לו שלוש-עשרה בתוך ימי הספירה.

האם מי שסופר ספירת העומר צריך להבין את מה שהוא אומר?

מהי הסברה לדרוש הבנה דווקא בספירת העומר, בניגוד לשאר הדינים המתקיימים באמירה?

ספירת העומר ומצות ספירת העומר

אם ניתן לספור ביום – מדוע אין מברכים ביום? מאידך, אם אפשר לספור רק בלילה – כיצד מי שספר ביום יכול להמשיך ולספור בשאר הימים בברכה?!

מי ששכח לספור ספירת העומר

מצות ספירת העומר – זמנה בלילה. בטעם הדבר, העלו הראשונים שני טעמים: א. ביום הראשון ודאי חייבים לספור בלילה, שהרי צריך לספור "שבע שבתות תמימות", ולכן כנראה הזמן הראוי לספירה הוא הלילה. ב. קצירת העומר נעשתה בלילה. כמובן, טעם זה

חיוב נשים בספירת העומר

האם ספירת העומר היא מצוות עשה שהזמן גרמא?

ספירת העומר בזמן הזה

האם ספירת העומר בימינו היא מדאורייתא או מדרבנן?

הרצון לקשר עם הקב"ה

הצעקה על הריחוק מהקב"ה היא מדרגה של רצון לקשר, והיא הישג כשלעצמה. הלא אין דבר העומד בפני הרצון. יתר על כן: אפילו אם רק יש רצון ל?ר?צות – גם זו מעלה. אולם כשאדם חושב שהוא ממש 'על הסוס' – יש בכך סכנה אמיתית לנתק.

ספירת העומר: "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק"

מי שמקשיב היטב לרמזים של ה' יתברך, יכול להבין אפילו משיחותיהם של האנשים ברחוב מה אפשר לפעול בכל יום כדי להתקדם…

פרשת תזריע – בדמייך חיי

בני ישראל אמורים ללכת ולהאיר באור ה'. אך בעולם שאחרי החטא, דרך עץ החיים עוברת מבעד ללהט החרב המתהפכת של קלגסי מצרים, ואחר כך דרך הנדודים בלהט חרב המדבר, ולבסוף – המלחמה על הארץ.

כלל ופרט בספירת העומר

בפשטות, תלמידיו של רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה בכל ימות השנה, ולאו דווקא בתקופה הזו. מדוע, אם כן, הם מתו דווקא בימי ספירת העומר? זאת ועוד, כיצד קרה שתלמידיו של רבי עקיבא – שכל כך הדגיש את הפן של "בין אדם לחבירו" – חטאו בחטא זה?

מבט אחר על מותם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא

הגמרא ביבמות אומרת – "מפני שלא נהגו כבוד זה בזה".
וקשה מאד להבין את זה, שהרי רבי עקיבא הוא זה שדרש "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה". איך תלמידיו של גדול המחנכים לאהבת הזולת, נכשלו?!

סוד ספירת העומר

ימי הספירה מסוגלים להמשיך את כל הקדושות ולהתקדש בכל ענייני קדושה שיהודי צריך להתקדש בהם, שזוהי ההכנה לקבלת התורה. ומסוגלים ימי הספירה להשתחרר ולהיטהר מכל הטומאות והנגעים שיהודי שרוי בהם.

קריאת מסכת אבות בספירת העומר

נהגו עם ישראל קראו את מסכת אבות בשבתות של ימי ספירת העומר, מדוע קבעו חכמנו לקרוא  דווקא במסכת זו? לשאלה זו תשובות רבות אך אנחנו נעסוק בשתיים מהן: הרי ידוע שכל ימי הספירה הם הכנה ליום הגדול של מתן תורה

אלו חגי ישראל (אח"י)

הנשמה הנצחית זקוקה למזון הרוחני יותר מאשר הגוף האנושי זקוק למזון הגשמי וכמו שעם ישראל לא יכול היה לקבל את התורה האלוקית לפני שיצא ממצרים כך גם אין כל היגיון לשים את הצרכים הגשמיים של הגוף לפני הרצונות הנשגבים של הנשמה.

מדוע ספירת העומר היא "לכם"?

פרשת השבוע עוסקת בספירת העומר, המצוה בה אנו עוסקים בימים אלו. הרמב"ן מסביר מהו הדגש שהספירה היא "לכם", וכי לא היה די לומר וספרתם ממחרת השבת? ומשיב שתהא ספירה לכל אחד ואחד, שימנה בפיו ויזכיר חשבונו. דהיינו שזה אינו מצוות