אברהם אֹהבי

אם כל אחד מאתנו היה מתבקש לציין שתי דמויות מופת בהיסטוריה היהודית כולה, סביר מאוד להניח שאברהם אבינו ומשה רבנו היו השניים הראשונים. נראה שמה שמייחד דווקא אותם כדמויות גדולות בקנה מידה היסטורי זו העובדה ששניהם מייצגים שני מסלולים בעבודת ה' – אברהם מייצג את האהבה ומשה את היראה.

ברית בין הבתרים

ברית בין הבתרים פותחת בהודעת פורענות, על גלות של ארבע מאות שנה הכוללת גם עבדות ועינוי. חז"ל התחבטו בשאלה מה צורך בפורענות זו, וכדרכם במקומות רבים – כרכו את תשובתם בתורת הגמול, השכר והעונש.

כבאי או מחנך

האם אנו יודעים מהו חינוך? מילה שאין לה אך ורע בשפות אחרות. מדוע המילה הזו משמשת גם לחנוכת הבית, איך אפשר לחנך דבר דומם, שאין לו שום תהליך של הפנמה ולמידה?

צא מאצטגנינות שלך

והלא אברהם האמין בא-ל אחד, הוא זכה לכינויו "העברי" בשל היותו בעבר אחד של העולם, בעוד כל העולם שבוי בקסמי עבודת אלילים. כיצד, אם כן, ניתן לייחס לאברהם אצטגנינות בליבו? כיצד חלילה ניתן לומר כי מראות הכוכבים הם שהכתיבו את התנהלותו?

אברהם אבינו – בין ריה"ל לרמב"ם

כיצד נבחר אברהם להיות השלב הראשון בשרשרת שממנה נשתלשל עם ישראל? על השיטות השונות של ריה"ל והרמב"ם.

אַל נָא תְהִי מְרִיבָה בֵּינִי וּבֵינֶךָ –פרידת אברהם ולוט

אם כוונתו של אברהם בהצעתו אכן הייתה זהה לזו של לוט? האם ביקש לשלח את לוט מעליו לעולם?

תפקיד הבית בעיצוב הדמות

כל מחנך באשר הוא, בפרט מחנכי גיל העשרה, נערים תוססים ומלאי מרץ נעורים, יכולים לזהות בקלות את הבתים מהם הגיעו הנערים. כאשר הבית חם ויציב וההורים מעניקים הרבה חום ואהבה לילדיהם, מקדישים להם תשומת לב ומתעניינים בתכיפות בשלומם הגשמי והרוחני, הדבר משפיע באופן ישיר על הצאצאים. כשילד או נער אוכל ארוחת צהרים מזינה וטובה, כשהוריו מפקחים על אורח חייו בנעימות רבה ומקדישים לו, בסבלנות ואכפתיות, זמן, הרי נפשו יציבה ובריאה ומכאן ניתן להפיח בלבבו אהבת תורה ויראת שמים.

יום בשלות גורמי הקרישה בדם

כמובן שאין אנו מתיימרים להבין בשכלינו המוגבל את עומק סיבת ציווי התורה. אך ראוי לנו להתבונן בגילוי מדעי חדשני מפליא הקשור ליום השמיני.

מדוע ירד אברהם למצרים?

מייד בתחילת הפרשה, תיכף אחרי שהבטיח הקב"ה לאברהם את הארץ, התורה מעידה: "ויהי רעב בארץ, וירד אברם מצריימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ". כאשר ירד למצרים, אברהם ביקש משרה לומר לפרעה שהיא אחותו, כדי שהמצרים לא יהרגוהו ויקחוה לאישה.
האם אברהם עשה כדין?

ברית בין הבתרים וברית המילה

ההבדל העמוק והמהותי בין שתי ברית המילה לברית בין הבתרים איננו ניתן לטשטוש. ניצבות כאן לעינינו שתי גישות ודפוסים, המבטאים שתי השקפות, שני דרכים בחשיבה. למעשה, מדובר בשתי משמעויות לעם ישראל, לארץ ישראל ולהיסטוריה היהודית כולה.

לך לך – אליך

ר' יצחק מסביר מהו התוכן של ביתו של אברהם וכיצד יוכל 'לשכוח' אותו כך שלא יישאר ממנו שריד ופליט. תוכן זה אינו ממשי; הוא מציאות רוחנית-תודעתית. לכן, על מנת לסבר את אוזננו, יש צורך במשל.

לא להתייאש

בהיותם בני מאה, אברהם ושרה למעשה כבר התייאשו מכך שיהיו להם ילדים משלהם. המשכיותו של העם היהודי הובטחה רק לאחר שייאוש גמור מילא את לבם של אברהם ושרה. הקב"ה בחר להתחיל כך את השושלת היהודית הארוכה, כדי שתוטבע בנו התובנה החשובה שאסור להתייאש.

לוט – האידיאליסט המובס

אם סוף סוף ישנן תכונות מוסריות כאלה מרשימות ללוט, עלינו לענות על השאלה מה בעצם גרם להתדרדרות הדרסטית עד לסוף הטרגי שמתואר בפרשתנו. היכן חלה נקודת המפנה ומה גרם לה?

"ויחלק עליהם לילה" – הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ה הלכה ב' אומר אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע. לכאורה סתירה לגמרא שאמרה שבזמן ההריון מחליטים אם התינוק יהיה טיפש או חכם?

"להיות גדול"

על מהות נסיון "לך לך" שנאמר לאברהם

זכות אברהם

מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה?

ייחודו של אברהם

כשאנו מתחילים להתפלל אנו אומרים 'א-להינו וא-להי אבותינו א-להי אברהם, א-להי יצחק וא-להי יעקב". לא ברור מדוע אנו מזכירים כל אחד מן האבות בנפרד. איזו ייחודיות נוספה לכל אחד מן האבות שבגינה יש לציין כל אחד מהם?

מדוע לאברהם שלוש נשים?

בראשונה עוד בחרן אברם נישא  לשרי היא לימים תהיה שרה  אימנו והיא  בת הרן אחיו של אברהם. לימים,  10 שנים לאחר שעלו לארץ בגלל עקרותה של שרי נישא אברם להגר שהיא אשה מארץ מצרים. לאחר פטירת של שרה אימנו וקבורתה

ההפרד וההדבק בביתו של אברהם

על הפרידה מלוט ותיקונה

מוסר המלחמה של אברהם אבינו

"אל תירא אברהם אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאד". ממה בדיוק מפחד אברהם?

"למען ייטב לי בעבורך" – בזכות עמידת האשה

לכאורה התנהלותו של אברהם ברדתו למצרים תמוהה. כיצד ומדוע אברהם מבקש מרעיתו שרה לאמר שהיא אחותו על מנת "שייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך"? כיצד אברהם מוכן לסכן את אשתו בשביל להציל את עצמו?

לך לך ושכרו

"לך לך" – הניסיון הראשון שניסה ה' את אברהם ואברהם עמד בו בכבוד והלך לארץ לא נודעת ארץ כנען, ושכרו היה גדול ככתוב וה' ברך את אברהם בכל. על המלה בכל יש הרבה דרשות ורציתי להוסיף אחת. אל תקרא בכל

"אל תירא אברם" (טו, א)

על הפסוק יש מחלוקת בפרשנים ממה היה אברהם אמור לירא. רש"י – פחד שמא בשל נצחונו על המלכים ינכו לו מזכויותיו. רמב"ן – 1)פחד מן המלכים או העומדים תחתם, פן ינצחו אותו. 2)פחד שמא ימות במלחמה ולא יהיה המשך לזרעו.

מסירות נפש

מראש, המלחמה שניהל אברהם נגד ארבעת המלכים היתה חסרת סיכוי לנצח, שהרי אותם ארבעת המלכים [מלך שנער, אלסר, עילם, וגויים] למרות היותם 'מעטים' הצליחו לנצח את חמשת המלכים [מלך סדום,עמורה, אדמה, צביים, ובלע]. ניצחון זה העיד על גבורתם הכבירה ועוצמתם

את מי לקח אברהם למלחמה?

 אחרי שכדרלעומר ושותפיו לוקחים בשבי את לוט, יוצא אברהם להצילו והוא לוקח עמו שלוש מאות ושמונה עשר אנשים מאנשי ביתו. ועל כך אומר רש"י (בראשית י"ד י"ד), בהביאו את דברי הגמרא במסעת "נדרים" (דף ל"ב עמ' א'): "אליעזר לבדו היה,

מה גילתה הפרידה מאברהם?

שני שותפים עתירים בנכסים חיו בעיר אחת. אחד מהם היה גומל חסדים ונותן צדקה, ומפזר את ממונו לעניים, ובשל זאת נתן לו ה' הצלחה וכל מה שניסה הצליח. וכל האנשים סביבו – כולל גם השותף שלו – היו בטוחים כי