עבודת הלווים

תפקידיהם של הלויים במשכן שנתפרשו בפרשיות אלו, לכאורה זמניים הם, תפקידי שעה. אולם, למעשה תפקידים אלה ניתנו להם לדורי דורות.

שלושה תפקידים מרכזיים היו להם במדבר – נשיאת המשכן, פירוקו והרכבתו; שמירה על המשכן ושירה בו; הוראת התורה לעם – "יורו משפטיך ליעקב".

העבודה הראשונה – נשיאת המשכן – מציינת ומאפיינת את אופי עבודתם של הלויים. מופקדים הם על נשיאת מקום השראת השכינה, על נשיאת מקום הקדושה ובניית בית זה בכל מקום. בכל מסע מגיעים למקום חדש, בכל מקום אתגרים חדשים, סביבה חדשה אשר בה בונים את בניין הקדושה. אם הכהנים מופקדים על החלק הסטטי, הקבוע – "ויעמדו הכהנים על עמדם" (דה"ב ל"ה, י), הרי שהלויים מופקדים על המשתנה – "והלוים על מחלקותם" (שם) – התחלקות המצבים, המקומות והזמנים. יחד עם זאת, למרות תחושת המסע והשינוי, מחויבים הם לבנות כל בניין שבונים, כבניין קבע נצחי.

"כי יפלא ממך דבר למשפט …ובאת אל הכהנים הלוים …והגידו לך את דבר המשפט"    (דברים י"ז, ח-ט) – הכהנים אומרים את משפטי ה'. הלויים – "מבינים את העם לתורה" (נחמיה ח', ז) – מבהירים את דברי התורה להמון, מסייעים ברכישת כל העם את תורת ה', כל אחד כפי יכולתו וכפי כוחו. מכאן גם אופייה של העבודה השנייה – עבודת השמירה. שמירה הבאה להגן מפני רוחות חיצוניות. רוחות, אשר מתחדשות מדי פעם, ובכל פעם יש להתמודד כנגד זרמים חדשים, במאבקים חדשים ומול אתגרים חדשים.

לכאורה, לא כל עבודה מרוממת את בעליה. אמנם, בנושאי הארון נאמר שהארון נושא את נושאיו – עבודתם מרוממתם, והתפקיד מנשא, מקדם ומפתח אותם. אך בשאר עבודות המשא, שם הטרחה מרובה, קיים הפחד שהתפקיד מצמצם ומדכא את היכולת להינשא ולהתרומם. כנגד זה בא ציוויו של הקב"ה בתחילת פרשתנו – "וידבר ה' אל משה לאמר: נשא את ראש בני גרשון גם הם" (ד', כב). גם הם נושאים את ראשם. העיקר טמון בנכונות לבצע כל משימה וכל תפקיד מתוך הכרה שזו עבודת קודש. מתוך תחושה כזאת, של נכונות לבצע משימות שכביכול מפריעות להתפתחות ולהתקדמות, כל תפקיד מרומם. תחושה זו בעבודת ה' מודגשת במיוחד בעבודת הלויים וכך למדנו, שמשורר ששימש כשוער, כי חשב שעבודת השירה גבוהה מידי עבורו – חייב מיתה ובן לוי שקיבל עליו כל מצוות לויה חוץ מדבר אחד – אין מקבלין אותו.

"ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדיל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו ולדעת את ה', והלך ישר כמו שעשהו הא-להים ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם – הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק לו כמו שיזכה לכהנים ללויים."       (רמב"ם, הלכות שמיטה ויובל פי"ג, הל' יג)

כל הרוצה להצטרף למלאכת הקודש, מצטרף למעשה לשורות הלויים ומהם צריך ללמוד את דרכי העבודה

(סיכום שיחת ערב שבת של הרב יהודה עמיטל, לפרשת נשא, תשל"ג. סוכם ע"י הרב אליהו בלומנצוויג. נשלח במסגרת בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו" – בין אמצעי לתכלית
  • ההסתכלות האלוקית מול זו האנושית
  • הנזיר - קדוש וחוטא
  • פרשת סוטה סמוכה לפרשת נזיר
  • טהרת הנזיר וקדושת הכהן - על קשיים בלימוד תורה
  • זמירות היו לי חוקיך
  • הרהור תשובה הופך רשע לצדיק
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.