פנחס וסיבת יחוסו

הדפסה הדפסה

כתוב בפסוק "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"(במדבר כ"ה י"א), ואומר רש"י על המקום: "לפי שהיו שבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"א והרג נשיא שבט מישראל לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן".

לכאורה יש להקשות:
א. טענתם לכאורה שהרג נשיא מישראל א"כ שיאמרו שהרג בן אדם נקי ומדוע מגנים בגנות פעוטה שאין לו יחוס?
ב. מדוע היה צריך ליחסו עד אהרן היה מספיק לכתוב בן אלעזר שמצד אביו הוא יהודי רגיל ולא צאצא של גרים?

והנראה לומר בזה שכתוב "כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם" וההסבר לזה שת"ח צריך לקנא קנאת ה´ צבקות ולהילחם בשונאי ה´ אבל הוא צריך לנקום כנחש, שהנחש בשעה שהוא מכיש אינו נהנה, שטועם בכל דבר טעם אפר [וכמו שמצינו בתענית דף ח. "נתקבצו כל החיות אצל הנחש ואומרות לו מה הנאה יש לך" ]. אבל ת"ח שנוקם ונהנה מנקימה זו אינו ת"ח ונחשב כאילו עשה את המעשה שעשה להנאת עצמו.

אם כן טענת השבטים לפנחס הייתה, שמכיוון שאתה צאצא לעובדי ע"ז מסתמא נשאר בך מעט מהאכזריות שלהם ולא לשם שמיים התכוונת כשהרגת את זמרי ונחשב לך כאילו הרגת אדם כשר, וכתגובה לזה באה התורה ואומרת שהוא מזרעו של אהרן שהוא אוהב שלום ורודף שלום ופנחס גם הוא רחמן ועשה נגד רצונו לשם שמיים להכרית את עוברי רצון ה´.

("גנת חמד", מלוקט מ"כמוצא שלל רב")

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • היחס בין חומרת העריות לעבודה זרה
  • מי שופט את מי?
  • מה תרצה להיות שתהיה גדול? נביא
  • פני משה ופני יהושע - חמה ולבנה במלכויות
  • פרשת התמידין והמוספין כחלק מפרשיות המשכן שבספר במדבר
  • עם מי חטאו בני ישראל בשטים, בנות מואב או בנות מדין?
  • בקנאו את קנאתי
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.