- וורטס - http://www.vorts.co.il -

"ויקרא אל משה…" (א, א)

מדוע בפסוק כתובה האות א' של המילה "ויקרא" באל"ף זעירא (קטנה)?
תשובה אחת  אומר בעל הטורים: בתחילה רצה משה לכתוב בתורה את המילה "ויקר" כאילו לא נתגלה אליו ד' אלא בדרך מקרה ובלא מתכוון, ואז אמר לו ד' שיכתוב ויקרא באל"ף, ולכן כך כתב משה, אבל באל"ף זעירא.
עוד אומר בעל הטורים על המילים "ויקרא אל משה": ר"ת אמ"ו.
מה כוונתו?
אומר ה"חשב סופר" ע"פ הגמ' בסוטה  "ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ומאי שנא מעבריות מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא והיינו דכתיב את מי יורה דעה וגו' למי יורה דעה ולמי יבין שמועה לגמולי מחלב ולעתיקי משדים", לזה מתכוון בעל הטורים באומרו ר"ת אמ"ו, שזכה משה לדבר עם השכינה משום ששמר פיו מלינוק מנכריות וינק רק מאמו.

(נשלח ע"י מאור צוברי)