מזבח הקטורת ונשמת האדם

"ועשית מזבח מקטר קטורת עצי שטים תעשה אותו….לא תעלו עליו קטרת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תסכו עליו…" (שמות ל. א-י)

בפרשת תצוה ישנן הוראות מפורטות כיצד לבנות את מזבח הקטורת.
הכלי יקר מבאר את כל מעשה מזבח הקטורת כנגד נשמתו של האדם, ראה שם. בקיצור אזכיר שהקטורת הרוחנית כנגד חלקו הרוחני של האדם. אורכו אמה, רוחבו אמה- כנגד אמה יחידה, לכפר על נשמתו של האדם שנקראת יחידה. זמן הקטרתו בבוקר כשנולד האדם, ובערב כשעוזב את העולם. ובאה הקטורת לכפר על הנשמה כדי שתהא היציאה מן העולם בלא חטא. וגם עשו למזבח הקטורת זר זהב סביב כנגד העטרות של הצדיקים לעתיד לבוא.

אמשיך את הקו של הכלי יקר ואומר:

מיקום מזבח הקטורת- "ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות לפני הכפורת אשר על העדות אשר איוועד לך שמה" (שם. ו) איפה נשמת האדם צריכה להיות מונחת ודבוקה? לפני הפרוכת- הכי קרוב ל"עדות"- לתורה ולמצוות. ומשם תינק הנשמה ההשגות רוחניות והתעלות רוחנית.

זמן עבודת מזבח הקטורת- "והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה" (שם. ז)
נר ה' נשמת אדם- אדם הרוצה להטיב את הנרות- לשכלל ולתקן את נשמתו צריך להיות זריז ונשכר, ולקום לעבודת הבורא בבוקר בבוקר ולא להתנהג בעצלתיים.
גם בערב, "ובהעלות אהרון את הנרות בן הערבים יקטירנה קטורת תמיד לפני ה' לדורותיכם" (שם. ח) לכאורה כאשר סיים האדם את עבודתו וזהו זמן "המנוחה"- יש לזכור שתמיד אנחנו עומדים ומשרתים לפני ה', שנאמר "קטורת תמיד לדורותיכם".

"לא תעלו עליו קטורת זרה"- מזבח הקטורת עומד כנגד הנשמה והרוחניות. אל תעלו עליו רוחניות זרה, חוכמות זרות, תורות זרות, פלוסופיה וכו', שנאמר "אמונה בגויים אל תאמין".

"עולה"- כנגד דברים חומריים העולים כולם לצורך גבוה כגון לקבל מהגויים "צדקה" שהיא כסף חומרי, לטובת דבר רוחני "צדקה".

"מנחה"- כנגד דברים רוחניים שבחלקם יש לאדם חלק חומרי כגון רפואה על ידי לחשים או כישוף וכדומה.

"ונסך לא תסכו עליו"- התרחקות מכל עבודה זרה ואפילו מתקרובת עבודה זרה כידוע מאיסורי יין נסך.

"וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה"- פעם בשנה מכפר אהרון הכהן ומאפס את החטאים של כל נשמות ישראל. ביום הכיפורים עומדים כל ישראל לפני ה' רק עם ה"קרן"- המצוות והמעשים הטובים אשר זכו לעשות בעולם, וכל העוונות נמחלים. שנאמר והקרן קיימת לעולם הבא.

"קדש קדשים הוא לה' "- נשמת האדם מיוחדת היא אך ורק לקדושה ורוחניות יהודית. לשם כך היא נוצרה, וזו תכליתה בעולם. ולשם כך רומזת לנו התורה שכמו שמזבח הקטורת הוא קודש קדשים כך גם אנחנו ונשמתנו צריכים להיות קדש קדשים!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הוויה ועשייה במשכן
  • הציץ, החושן והאפוד
  • בגדי הקודש
  • שבטי ישראל - חוקה אחת ומשפט אחד
  • ויכוח על דרך החינוך לאמונה וביטויו בפרשיות המשכן
  • פורים ואחדות
  • על משמעות הקדושה והשכינה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.