דברי תוכחה שרים?

"כי ידעתי אחרי מותי, כי השחת את תשחיתון וסרתם מן הדרך אשר צויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני ה' להכעיסו במעשה ידיכם" (דברים לא. כט)

אם יודע משה, כי יחטאו עם ישראל לאחר מותו, למה מעיד בהם את השמיים ואת הארץ?… מוטב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים!
ועוד, מה תועיל עדות זו, היא פרשת האזינו, שכל מטרתה להזהיר, אם ידוע שיחטאו ישראל ולא יזהרו?
וגם אם אתה מעוניין להזהיר מישהו, בכדי שיקח את דבריך ברצינות, כדאי שתדבר דברים נכוחים ולא בצורת שיר, ולא בשפה מליצית של דברי תוכחה מובלעים ולא כל כך מורגשים או מובנים.
ועוד, למה לוקח משה בתור עדים את השמיים ואת הארץ? הרי אומרת התורה, שלא מתרים אדם בעדים, אלא בשעת מעשה, וכרגע כולם צדיקים! אז למה מתרה משה את עם ישראל בעדים?

אלא, יש לפרש, משה אכן יודע בוודאות שעם ישראל יסור מן הדרך אשר הורה להם, ואין כוונתו לקטרג על עם ישראל או להגיד להם "אמרתי לכם". בכוונתו של משה להדריך אותם ולהאיר את עיניהם כפי שמסביר ספורנו "כי ידעתי – אגיד באותה שירה ואעיד בכם שידעתי שתעשו באופן שתקרה לכם הרעה, כדי שלא תיחסו העתיד אל המקרה אבל תתייחסו אל מה שהשחתם, ותתנו לב לשוב… "

יוצא שיש תועלת להגיד אזהרה גם אם בסופו של דבר יעברו עליה, ובלבד שלאחר מכן לפחות ידעו למה קיבלו את העונש. ידיעת סיבת העונש היא הפתח לתשובה. אם אדם לא ישגיח ויבין, שהרע שהגיע לו נגרם מאיזו סיבה שעשה משהו לא כשורה, ימשיך ויעשה את אותו הדבר, מחוסר שימת לב למעשיו וההשלכות של מעשיו.

למה בחר משה רבינו להעמיד את תוכחתו בצורת שיר מליצי? בכדי שיחקק בנפש האדם ולא ישכח במהרה. נשווה בנפשנו, כמה טקסטים של שירים אנחנו זוכרים בעל פה, מאות שירים!!, לא באמת התאמצנו ללמוד את המילים של השירים והמנגינות, הם נחקקו בנפשנו ובזכרוננו. כך בדיוק רוצה משה רבינו שנזכור את דבריו! בשיר אחד קצר ולא כתורה ארוכה ושלמה של חמישה חומשים. מתמצת משה רבינו את עיקרי האמונה: גודלו של הקב"ה, חובתו של עם ישראל לעבוד את ה', החסדים אשר השפיע ה' על עם ישראל, כפיות הטובה של עם ישראל אשר חטא לה' ועבר על מצוותיו, והעונש אשר מגיע בעקבותיו.
לכן תמצת משה רבינו את עיקר דבריו בתוכחתו בצורת שיר- על מנת שתיכנס ללב האנשים ותנוח שם ומשם תעשה את פעולתה.

למה מעיד משה רבינו את השמיים ואת הארץ? כמובן בגלל כל מה שאמרו חכמינו: על שהם קיימים לעולם, כנגד העליונים – המלאכים, וכנגד התחתונים – בני האדם, וכן שהשמים יתנו טלם והארץ תתן יבולה- במידה ויעשו עם ישראל את תפקידם.

אבל יש להוסיף עוד דבר, אם לא יקיימו ישראל את התורה, אזי אין כל משמעות או צורך בעדים – השמיים או הארץ. ההתראה היא לא רק כלפי עם ישראל אלא גם כלפי השמיים והארץ. אומר ה' להם, נתתי לכם ממשלה וקיום, בתנאי שעם ישראל יקיים את בריתי, ואם לא יקיימו- אתם מסתיימים איתם!
כפי שאומר הנביא ירמיהו "כה אמר ה', אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" (ירמיהו לג. כה)

יוצא מדברינו שההתראה לעם ישראל בעדים הינה למעשה גם תנאי שעושה הקדוש ברוך הוא עם השמים והארץ, ולכן הוא מציב את התנאי עוד לפני שעם ישראל בכלל חטאו.
וכמו שעושים "תנאים" בין בני זוג עם שירים ומגדנות- כך הטעים משה רבנו את התנאי עם השמים והארץ בפרשת האזינו בשיר!

זכות שירת האזינו ופעולתה על ליבנו ונפשנו תעמוד לנו לחזור בתשובה שלמה, ולקיים את מצוות בוראנו, באהבה ובשלמות. אמן!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מצוות כתיבת ספר תורה
  • "האזינו השמים..ותשמע הארץ" – על שמיעה והאזנה
  • "כי לא דבר רק הוא מכם"
  • לעד בבני ישראל
  • 'זכור ימות עולם'
  • "כי שם ד' אקרא הבו גדל לאלקינו" (לב, ג)
  • על התשובה–לעשרת ימי תשובה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.