ועתה שמך ה' אלוקיך ככוכבי השמים לרוב

"בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ועתה שמך ה' אלוקיך ככוכבי השמים לרוב" (דברים י. כב)

לו היה משה מדבר לפני העם הסיני -היו דבריו מדוייקים או קרובים יותר לאמת, ניתן להגיד ששתי מיליארד סינים זה תואם פחות או יותר לכוכבי השמיים לרוב, לא נהיה קטנוניים…. אבל כאשר מדבר משה עם בני ישראל בכניסתם לארץ ישראל בפרשת עקב מדובר לכל היותר ב-3 מיליון איש. מספר זה כולל נשים וטף שהרי ידוע כי הגברים לבד היו 600,000 איש. אם כן איך ניתן להגיד " שמך ה' ככוכבי השמים לרוב"?… בהמשך הדברים אומר משה "וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ולא ראו את מוסר ה' אלוקיכם את גודלו ואת ידו החזקה וזרועו הנטויה. ואת אותותיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך מצריים ולכל ארצו"( דברים יא. ב-ג)

מתוך דבריו ניתן להבין שמשה מדבר עם יוצאי מצרים. הלא אנו יודעים שאת דבריו אלה אמר משה לפני מיתתו, לאחר 40 שנה במדבר, כאשר כלו כל דור יוצאי מצאים. אם כן עוד יותר לא מובן כיצד מזכיר משה את כל הניסים מיציאת מצריים, את כל האותות והמופתים עד לזמן שבו העם עומדים כעת, והוא אומר במפורש "כי עיניכם הרואות את כל מעשי ה' הגדול אשר עשה" הלא מי שנולד לאחר שנתיים במדבר והוא בן 38 שנה ועומד כרגע לפני משה -לא ראה ביציאת מצריים, ולא היה במחלוקת קורח! אז איך ניתן להבין שמשה מעיד עליו "עיניכם הרואות"? הוא לא ראה !!!אלא יש לפרש כי דבריו האחרונים של משה לעם ישראל, כמו במעמד הר סיני, "את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום" (דברים כד.יד) כנס הקדוש ברוך הוא את כל הנשמות של עם ישראל לדורותיו לדברי ההדרכה והסיכום של משה רבנו. כעת ניתן לתרץ איך הם רבים ככוכבי השמים לרוב: מיליארדים של נשמות!!

כעת ניתן להבין איך אומר משה "עיניכם הרואות" הרי גם מי שנפטר היה נוכח במעמד זה.
כעת גם ניתן להבין למה מדוייק משה באומרו "למען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש" לכאורה יכול היה משה להבהיר את הנקודה גם בלי לומר "ולזרעם" אלא שדיבר בפני כל אחד ואחד! דיבר בפני כל הדורות! יוצא שהדברים אשר דבר משה רבינו הינם דברים שכל נשמה ונשמה שמעה מפיו הקדוש מטרם באה לעולם בדיוק כמו מאמר מעמד הר סיני!!!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • תודעת ההיסטוריה - הדרך לידיעת ה'
  • וישבר אותם תחת ההר
  • "והיה עקב תשמעון"
  • "ויענך וירעיבך ויאכילך את המן"
  • כוחי ועוצם ידי
  • "שם מת אהרון ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו"
  • "וְשַׂמְתֶּם אֶת דְּבָרַי אֵלֶּה עַל לְבַבְכֶם"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.