"שם מת אהרון ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו"

"ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרון ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו"( דברים י. ו)

מפורש ברש"י (וכן מובא ברמבן מדברי אגדה ירושלמי יומא פרק א הלכה א) "מה העניין זה לכאן ועוד וכי מבארות בני יעקן נסעו למוסרה? והלא ממוסררה באו לבני יעקן, שנאמר " ויסעו ממוסרות ויחנו בבני יעקן" (במדבר לג. לא) ועוד שם מת אהרון?-והלא בהור ההר. צא וחשוב ותמצא שמונה מסעות ממוסרות להור ההר. אלא אף זו מן התוכחות. ועוד זאת עשיתם כשמת אהרון בהור ההר בסוף 40 שנה, נסתלקו ענני הכבוד יראתם לכם ממלחמת ערד ונתתם ראש לחזור למצרים, וחזרתם לאחוריכם שמונה מסעות עד לבני יעקן. ומשם למוסרה, שם נלחמו בכם בני לוי והרגו מכם ואתם בהם, עד שהחזירו אתכם לדרך. ומשם חזרתם הגדגדה,הוא חור הגדגד, ומן הגדגד למוסרה. ובמוסרה עשיתם אבל גדול על מיתתו של הארון שגרמה לכם זאת (לשוב מאחורי ה' ולשוב לאחוריכם) ונדמה לכם כאילו הוא מת שם. וסמך משה תוכחה זו לשבירת הלוחות, לומר שקשה מיתתן של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנשתברו הלוחות,ולהודיעך שקשה לו מה שאמרו נתנה ראש -לפרוש ממנו, כיום שעשו את העגל!"

מסופר כאן על מלחמת אחים! אירוע כל כך מהותי בעם ישראל לא מוזכר במקרא! אלה בדרך רמז, בהסתרה גמורה, וברמיזה.. דומה בגידה זו של עם ישראל כיום שעשו את העגל. איך לא מוזכרת פרשה זו בהרחבה במקרא? לא מדובר בדיבור או במחשבה של מישהו בודד מעם ישראל אשר חשב לשוב מצרימה. מדובר במעשה, ובמעשה של כלל עם ישראל. כל העם חוזר לאחוריו ולא מסע אחד אחורה אלא שמונה מסעות!! לכאורה עוזבים את ה',עוזבים את משה ואת שבט לוי, שיותר מאוחר שבט לוי הולך להילחם בהם וגם החזיר אותם למסלול, עוזבים את הכל ורוצים לחזור למצרים. ומיהו אותו העם אשר רוצה לחזור למצרים? עם העבדים אשר יצא ממצרים? או הדור החדש- הבנים אשר נולדו במדבר וראוי היה לכאורה שתהיה בלבם עוז, גבורה, ותעצומות נפש לרשת את הארץ…. הרי אהרון מת בסוף שנות ה-40 לשהותם במדבר, זאת אומרת שכל הדור ההוא זה דור אחר. ממש לא מובנת התנהגותם, ועוד יותר לא מובן איך הסיפור המזעזע הזה לא מוזכר במפורש במקרא…

כעת ניתן להבין יותר את הפסוק (במדבר לג. מ) "וישמע הכנעני מלך ערד והוא יושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל" מפרש רש"י: " היא השמועה שנסתלקו ענני הכבוד, וכסבור שניתנה רשות להלחם בישראל"
מן הסתם גם שמע מלך ערד שחזרו לאחוריהם שמונה מסעות מפחדם להלחם בו. וגם שמע על מלחמת האחים שהייתה. וכמובן ששמע על מיתת הצדיק אהרון והסתלקות ענני הכבוד. לכן העז להלחם בישראל!

"שם מת אהרון ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו" אומר בעל הטורים: "ויקבר- ויכהן" מיתת צדיקים מכפרת כבגדי כהונה."
למרות שחטאו של עם ישראל היה קשה וגדול מאוד- מיתת אהרון כיפרה גם על חטא זה!! ועוד, לא רצה הכתוב שיקשר חטא זה בסיבת אהרון -שהרי בעקבות מיתתו קרה רפיון הידיים הזה, והנפילה הגדולה של עם ישראל… לכן הסתיר הכתוב את הסיפור לחלוטין ורק ברמז בספר דברים שינה את סדר המסעות, כדי שנבין שהיה שם משהו… והמבין יבין.
"שם מת אהרון"? הלא מת בהור ההר?
"ויקבר שם"? הלא נקבר בהור ההר?
אלא יש לפרש על דרך הדרש:
שם מת אהרון -אל תקרי שם מת אלא משמת אהרון, כאשר מת אהרון.
"ויקבר שם"- סיפור זה נקבר שם, והועלם לכבודו של אהרון שלא יתלה סירחון זה בו.
"ויכהן אלעזר בנו תחתיו"- האל עזרו שיכהן בנו אלעזר תחתיו, וזאת תהיה המורשת שלו ולא סיפור מוסרה ובני יעקן…
שנאמר אחרי מות -קדושים אמור!!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר ז"ל הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • תודעת ההיסטוריה - הדרך לידיעת ה'
  • הילת התפילין
  • ברכת המזון של זמננו
  • פרשת עקב - "ובו תדבק"
  • עינינו ראו ולא זר
  • איסור גאווה מן התורה – מניין?
  • ברכת המזון
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.