ותפתח הארץ את פיה

"ואם בריאה יברא ה', ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה'. " (במדבר טז, ל)

כך מבקש משה במחלוקת קרח ועדתו. למה דווקא אות ומופת מוזר שכזה? למה הארץ צריכה לפתוח את פיה? אם יש פה לארץ -תפתח הארץ את פיה, ואם אין פה לארץ יברא ה' (סנהדרין קי.)

מבאר רבי נתן (אורח חיים, הלכות הכשר כלים, הלכה ד) דבר מדהים:
"קורח ועדתו לא האמינו בגדולת הצדיק (משה) שיכול להמשיך חיותו, והתגלות אלקותו ממדרגה גבוהה בכל פעם עד שיכול להגביה כל הנופלים והמגושמים. ועל כן הראה משה שיש לו כח להראות לעין כל שהוא יכול להוציא מכח אל הפועל בריאה חדשה ממש, עד שיהיה נעשה פתח בגשמיות הארץ ממש…וכל ישראל ראו על ידי זה בעצמו גודל כוחו של משה, שיש לו כח לעשות פתח מרום כל דרגין עד סוף כל דרגין, שזהו בחינת מוציא מכח אל הפועל."

יוצא מדבריו, שתפקידו של הצדיק הוא להוריד רוחניות מעולמות עליונים לעולמות תחתונים יותר, הוא עושה זאת על ידי עשיית פתחים. משה רבנו, עשה פשוט עוד פתח אחד בארץ, למדור תחתון יותר. זה מה שהוא רגיל לעשות גם בעולמות עליונים, וזו גם הוכחה לכך שזה מה שהוא עושה בעולמות העליונים, ומתוך כך ניתן להבין שה' שלח אותו, ולא אמר משה שום דבר מדעתו.

נראה להוסיף, כי ביקש משה שתפתח הארץ את פיה, כי במחלוקת הזו, לא היה למשה פה להשיב, שכידוע אין הנחתום מעיד על עיסתו, לכן ביקש משה שהארץ תעיד עליו, ותפתח את פיה…

ועדיין קשה, למה ביקש שירדו חיים שאולה? מהי התועלת בירידתם בחיים לשאול?

התשובה לכך היא שהיה זה מגודל רחמנותו של משה רבנו ע"ה, שהגם שערערו על תורתו, ועל שליחותו, ואף כפרו בעיקר, עדיין פתח להם פתח שלא ימותו תכף ומייד, בכדי שיוכלו לחזור בתשובה בראותם את כוחו של משה, ושה' מסכים עימו, ויראו שצרתם צרה, ויחזרו בתשובה. ואכן בניו של קרח, אסיר, אלקנה, ואביאסף חזרו בתשובה, ונתבצר להם מקום בגהנם.

מכאן נלמד שיעור בענווה, מגודל ענוותנותו של משה רבנו ע"ה, שהגם שערערו עליו באופן אישי, והכפישו את שמו לא חדל מלהטיב, ואפילו לפושעים שבהם!

עדיין קשה למה ביקש משה שירדו לשאול הם וכל אשר להם…למה לא הסתפק בהם לבד, מה חטאו הנשים והבנים, מה חטא הצאן והרכוש, והיה הרבה רכוש..לא חבל?

נראה לפרש כי הבין משה, שאם הגיעו קרח ועדתו לקלקול שכזה, גם הכלים, שנתן להם ה' להשלמת תיקונם בעולם הזה, לא מתוקנים מספיק, וגם להם יש חלק בקלקול, וגם בהם אין כבר צורך.

בפרשת וישלח כאשר מקדם יעקב את פני עשיו במנחות ודרונות רבים, נפגשים שני האחים, ומציג יעקב את נשיו ובניו לעשיו, שואל עשיו את יעקב "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי"( בראשית לג, ח) נראה שבשאלתו זו כולל עשיו גם את תמיהתו על רוב בניו ונשיו של יעקב ולא רק על רוב רכושו. מבארים שפתי חכמים שעקר שאלתו הייתה על למה לך הוא. הלא אתה איש רוחני, שואל עשיו, למה לך חיי העולם הזה? אתה צריך להתעסק בחיי העולם הבא…למה אתה צריך את כל השפע בגשמיות הזה?
משיב לו יעקב, "קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוקים ויש לי כל…" (בראשית לג, יא)
מבהיר לו יעקב, הגשמיות הזו שאתה רואה היא לצורך עבודתי הרוחנית בעולם הזה, אלו הכלים שלי להגשמת תיקון הרוחניות שלי בעולם הזה. אין לגשמיות הזו בעני יעקב אבינו ערך בפני עצמה, אלא היא משמשת ככלי לשם עבודתו הרוחנית!

ומכאן ניתן להבין למה משה רבנו, עם כל ענוותנותו ביקש להשמיד את הכל. כאשר עבודתו הרוחנית של קרח באה לסיומה הטרגי, ממילא אין צורך וחשיבות לכלים שהוקצו לו בעולם, כפי שאמר משה, הם וכל אשר להם. זה מה שממחיש לנו משה רבנו, הכסף והרכוש, ואפילו האשה והילדים, הנם אך ורק כלים להשלמת האדם, ותיקונו הרוחני בעולם הזה לקבל שכר לעולם הבא.

(נשלח ע"י טל יקותיאלי. לעילוי נשמת מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ).

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על השתיקה
  • כשהלב אינו משתכנע
  • מחלוקת לשם שמים
  • מחתות החטאים - ציפוי למזבח
  • בקהלם אל תחד כבודי
  • הסיכוי הקטן של עדת קורח
  • "ויקח קרח" – על שיח הזכויות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.