שלום עליכם מלאכי השרת

מה פירוש הזמר "שלום עליכם מלאכי השרת"? ביאור נפלא מובא ב"תפארת שלמה" של רבי שלמה מרדומסק זצ"ל (פרשת במדבר).

מכל מצוה ומכל רצון טוב שיהודי עושה נעשה מלאך כדברי המשנה (העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד. אבות ד, יג). אלא שהפרש גדול יש בין מצוות שנעשות ביום חול למצוות הנעשות בשבת. "ששת ימים תעשה מלאכה"- אותיות 'המלאך'. גופו של המלאך נעשה אך הוא ממתין ליום שבת לקבל נשמה ביום השבת. "ויום השביעי שבת לה' אלוקיך"- בשבת אותה 'מלאכה' עולה לה'. וכן כל המצוות שנעשו בלי חיות וחשק,בלי רעותא דליבא (רצון הלב), בשבת הם מקבלים את ה'נשמה' ומתרוממים ועולים[פ1] .

זהו מה שאומרים בליל שבת 'שלום עליכם'. אל מי אנו מדברים? אל המלאכים שנבראו ממצוותינו שכעת עולים ומקבלים נשמה. מדוע אומרים 'צאתכם לשלום'? כי עלייתם אינה נפסקת. הם ממשיכים ועולים למקומם הראוי עלייה אחר עלייה.

פירוש הדבר הוא שכשם שהאדם מקבל נשמה יתרה בשבת ונעשה כאדם חדש, כך גם כל מעשיו שעשה בעבר מקבלים נשמה יתרה ומתרוממים למדרגה חדשה. מתבאר בזה היסוד הגדול שכל מעשיו שלאדם הם נצחיים ולא נעלמים. כולם נרשמים בספר. עוד מתבאר כאן שהם יכולים להשתפר ולהתעלות גם אחרי שמעשה המצוה הסתיים. עצם יום השבת נותן להם עלייה. בהתרוממותו שלאדם מתרוממים גם כל מצוותיו.

(נכתב ונשלח ע"י אריאל פנדל)