בשבועות לא מביאים ביכורים משבעת המינים

לע"נ פורטונה בת עליזה וכן לרפואת אריאל בת רוני וכל חולי עמו ישראל

אני יודע, שדבריי הולכים לנפץ מיתוס ישן, מיתוס שגדלו עליו רבים, עוד מימי הגן, למנגינות השיר: סלינו על כתפינו..
בשל בורות מצויה, הריני לחדש לכם דבר מה.
אם כן, מה יש להביא לבית המקדש בחג השבועות?

לסקרנים שמביניכם אומר כאן ועכשיו: בשבועות- לא מביאים ביכורים משבעת המינים. הייתכן?
שלושה קראה התורה ביכורים:
א. עומר-"ואם תקריב מנחת ביכורים לה', אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב מנחת ביכורייך" (ויקרא ב, יד).
ב. שתי הלחם-" ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים שתי עשרונים סלת תהיינה חמץ תאפינה ביכורים לה' (ויקרא כג יז)
ג. שבעת המינים-"ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלוקייך" (שמות כג, יט; לד , כו)

העומר- מובא בט"ז בניסן במקדש, ומתיר את החדש במדינה (משנה מנחות י, ב-ו), והוא בא מן השעורים המובחרים של ארץ ישראל (שם ח, א).
שתי הלחם- היו מובאים במקדש בחג השבועות, ומתירים את החדש במקדש (משנה מנחות י,ו).

אם כן, מדוע חג השבועות נקרא חג הביכורים?
נזכור, כי חג השבועות נקרא לפי חז"ל: עצרת (משנה ראש השנה, א, ב)
"בחג הקציר ביכורי מעשיך"( שמות לד,כב), "וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים (שמות לד, כב). "וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם" (במדבר כח,כו).
רש"י על התורה מפרש בכל המקרים: שהכוונה היא לשתי הלחם.

שבעת המינים, היו באים משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל. מעצרת עד חנוכה. תקופה בת חצי שנה, העונה החקלאית של שבעת המינים. בתקופת חג השבועות יש בשדות חיטים ושעורים, בקיץ גדלים גפן ותאנה ורימון, ומתשרי עד חנוכה, התמר והזית.
התוספות ורש"י למדו , בגמרא (בכורות כו ע"ב) כי הביכורים ניתנים לאחר יום החמישים. הינו, הביכורים המובאים משבעת המינים, לא מובאים בעצרת אלא ביום שלאחריו, ורק שתי הלחם היו מובאים בעצרת."וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם" (במדבר כח,כו) מפרש רש"י:" וביום הביכורים- חג השבועות קרוי ביכורי קציר חיטים על שם שתי הלחם, שהם ראשונים למנחת חטים הבאים מן החדש".

בגמרא (ראש השנה טז ע"א), מובא:"מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת?"
מפני שעצרת זמן פירות אילן הוא. אמר הקב"ה הקריבו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות אילן
ר' אבודרהם, מקשה: הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות שבאילן?!
שכל אותן האחרים הוא הקרבן ממין המתברך, אבל שתי הלחם אינם ממין אילן?!!
מתרצת הגמרא (ברכות, מ ע"א) חיטה מן אילן הוא. עץ שאכל ממנו אדם הראשון חיטה היתה.
ויש מתרצים תירוץ אחר, כי שתי הלחם הם ביכורים שעל שמם נקרא עצרת יום הביכורים, ואמר הקב"ה הביאו לפני שתי הלחם הזה, ממין המובחר והטוב מכך מיני צמחים לצורך חי אדם שיתברכו לכם שאר כל מיני האילן שהביאו מהם ביכורים!

לסיכום: רש"י כתב שעצרת זמן הבאת ביכורים, והדבר נכון באופן מדוייק, ביחס לשתי הלחם, ונכון באופן כללי גם לביכורי שבעת המינים. רש"י לא התכווין ללמוד מפסוק זה, שמביאים ביכורי שבעת המינים ביום זה דווקא. כוונתו לאומר, שמים זה ואילך ניתן ברמה העקרונית להביא ביכורים.
ולכן, חג השבועות נקרא אם כן, יום הביכורים, לא בשל ביכורי שבעת המינים, אלא בשל שתי הלחם, הקרבים ביום הזה. כפי שפורש לעיל.

חזקו ואמצו,
הרבו אהבה וחסד בישראל
ותבורכו מפי עליון
א' כהן
חברת תנועת :"תורה אחרי צבא" ובית המדרש בחולון.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • חג מתן תורה וספר הכוזרי
  • חמץ ומצה בעולם הקורבנות
  • ההפרד וההדבק בביתו של אברהם
  • כל שנה ומתן תורה שלה
  • כאיש אחד בלב אחד
  • סוף סוף יוצאים לחירות
  • על חינוך ילדים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.