אדם כי ימות באוהל התורה

"זאת התורה אדם כי ימות באוהל" וכו' "והיתה להם לחוקת עולם".
ודרשו חכמינו ז"ל בכמה וכמה מקומות את הפסוקים – לעניין עסק התורה במסירות נפש, כדאמר ריש לקיש (ברכות סג:) אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, וכדאמר רב נחמן בר יצחק על הפסוק (תהלים מד-כג) כי עליך הורגנו כל היום – אלו תלמידי חכמים שממיתים עצמם על דברי תורה.

ואמר רבי יונתן (שבת פג:) לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה, ואפילו בשעת מיתה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה (וזכור לטוב אבי מורי ז"ל רבי מאיר אפרים ז"ל, אשר יסד וקיים וניהל שיעור לפנות בוקר ללימוד הדף היומי בגמרא, בבית המדרש בוויליאמסבורג שבברוקלין ניו יורק, וביום ה' באלול תש"מ לפנות בוקר בא כדרכו לפנות בוקר ופתח השערים וסידר הגמרות וכו' ובכך עלתה נשמתו השמימה, אשרי לו), ובזוה"ק פרשת תרומה (דף קנח:) איתא: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ולית מיתה אלא עוני, דעני חשוב כמת.

וכן כתב הרמב"ם (ה' תלמוד תורה פ"ג הי"ב) אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה, אמרו החכמים בדרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו, באוהלי החכמים.

ואיתא בשיחות הר"ן (סימן עו) שפעם אחת חישב רבינו נחמן מברסלב ז"ל מה שהאדם צריך ללמוד בכל יום עד שאין היום מספיק דהיינו לגמור בכל שנה כל הש"ס עם הרי"ף והרא"ש וארבע שולחן ערוך הגדולים, וכל המדרשים כולם וכל ספרי הזוהר ותיקונים וזוהר חדש וכל ספרי קבלה מהאריז"ל, גם צריכים ללמוד איזה שיעור ביום בקצת עיון, ועוד חישב הרבה דברים, וגם צריכים לומר תהלים בכל יום ותחינות ובקשות הרבה מאד. עיי"ש.

ובשיחות הר"ן (סימן יט) איתא שאמר רבינו נחמן מברסלב ז"ל נכספתי מאד להמשיך את העולם אל העשיה, שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד [חוק קבוע] כך וכך בכל יום, [חוק] ולא יעבור.

ואמר רבינו ז"ל שאפילו אותם האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד, שנלכדו במצודה רעה, עד שרגילים בעבירות, ח"ו, רחמנא ליצלן, רחמנא לישזבן, אעפ"כ הכל של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהם ח"ו. ואם יעשו להם חוק קבוע, וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך, יהיה איך שיהיה – בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה ע"י התורה, כי כח התורה גדול מאד.

ואיתא בחיי מוהר"ן (סי' תקעג-עבודת ה'-סי' קל) שבשעה שאמר רבינו ז"ל מברסלב מאמר "נכספתי מאד להמשיך אל העשיה", והפליג אז בשבח עסק התורה.
שאל לו הרב רבי נתן ז"ל. ואם אחד הוא בעל עבירה ממש רחמנא ליצלן?
השיב לו רבינו ז"ל וכי אתה יודע גודל מעלת התורה הקדושה, הלא עסק התורה הוא גדול במעלה משמירת הברית, כי ברית ביסוד, אורייתא בתפארת (ע' בתיקונים, בסוף תיקונא תליתאה).
הרי – שקביעת חוק ולא יעבור ללמוד בכל יום ובכל מצב כך וכך הוא תיקון נפלא ונורא מאד מאד.

וזה בחי' "זאת חוקת התורה.. והיתה להם לחוקת עולם". שהפסוקים מרמזים לנו את גודל עניין "חוקת התורה" ללמוד תמיד בכל יום, קיץ וחורף וכו' וכו' כך וכך, כ"א כפי יכולתו ואשרי האוחז בזה.

(שמעון יוסף הכהן ויזנפלד. נשלח בישיבת ברסלב מאיר http://www.breslevmeir.com/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מות מרים, אהרון ומשה
  • "ודברתם אל הסלע לעיניהם" - החטא כתלוי נסיבותיו
  • "זאת התורה אדם כי ימות באהל..." (יט, יד)
  • פרה אדומה וטומאת מת
  • ולקח אזוב
  • למה נתאווה משה למיתתו של אהרון ולא נתאווה למיתה רוחנית יותר כמו חנוך או אליהו הנביא?
  • חטאם של משה ואהרן
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.