על תפילת קידוש לבנה

איתא בסנהדרין (מב.) אמר רב יהודה (נוסח ברכת הלבנה) ברוך [וכו'] אשר במאמרו ברא שחקים (בעשרה מאמרות נברא העולם, בדבר ה' שמים נעשו – מהרש"א), וברוח פיו כל צבאם, חוק (חוק הוא דבר קבוע לשמש ביום ולירח בלילה, סיבוב גלגל הלבנה הוא כט ימים יב שעות תשצ"ג חלקים) וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ששים ושמחים (אע"פ שמיעט את הלבנה, גם היא ששה ושמחה לעשות רצון קונה להתמעט) לעשות רצון קונם, פועלי אמת[1] שפעולתן אמת, וללבנה אמר (הקב"ה שתתחדש בכל חודש פרש"י) שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, (שישראל שמונים ללבנה עתידין) להתחדש כמותה (ישראל יתחדשו בגדולתם כמוה, ותחזור המלוכה לבית דוד, ולכן אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים לאחר ברכת הלבנה), ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו ברוך אתה ה' מחדש חדשים.

וא"ר אחא בר חנינא א"ר אסי א"ר יוחנן כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה (פירש המהרש"א בשם ריב"ם לפי שישראל בגלותם אינם זוכים לראות פני שכינה ורחוקים מקבלתה, אבל חידוש הלבנה הוא סימן לישראל שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם בקיבול פני שכינה), כתיב הכא "החדש הזה" (שמות יב, ב) וכתיב התם "זה אלי ואנוהו" (שמות טו, ב) (גזירה שווה).

תנא דבי רבי ישמעאל אלמלא (לא) זכו ישראל אלא להקביל פני אביהן שבשמים כל חדש וחדש דיים (אילו לא זכו ישראל אלא רק למצווה הזאת שמקבלים פני שכינה פעם בחודש) אמר אביי הלכך נימרינהו מעומד (הואיל ומקבלים פני שכינה לכן צריך לעמוד מפני כבוד השכינה).

[1] פועל אמת -הקב"ה, שפעולתו אמת שבדין מיעט את הלבנה – תוס'. ויש גורסים פועל אמת שפעולתם אמת שחוזר על צבא השמיים שפעולתם אמת שאין משנים את סדרן – רש"י. רבינו יונה מפרש שפועל אמת הוא הקב"ה ופעולתו אמת וקיימת לעולם כדכתיב "ויעמידם לעד לעולם" (תהלים קמח).

(נשלח ע"י יעקב חזן. מתוך הספר "תפילת יעקב")