המהדרין מן המהדרין

נאמר בברייתא: "מצות חנוכה – נר איש וביתו, והמהדרין – נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין – בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך" (שבת כא ע"ב).

הברייתא קובעות שלוש מדרגות בקיום המצווה, כאשר המדרגה העליונה מוסיפה (לפי בית הלל) נר בכל יום. לדעת התוספות, מדרגת ה'מהדרין מן המהדרין' מתייחסת למדרגה הראשונה, ולא למדרגת ה'מהדרין' – כלומר, הרוצה לנהוג כ'מהדרין מן המהדרין' ידליק נר נוסף בכל יום במקום להדליק נר לכל אחד ואחד. וכך פסק השולחן ערוך (תרע"א, ב). אולם, הרמב"ם (פ"ד ה"א) והרמ"א בעקבותיו חלקו, והבינו שכל מדרגה מוסיפה על קודמתה, וה'מהדרין מן המהדרין' מדליקים לכל אחד מבני הבית נר נוסף לכל יום, באופן שבבית בן עשרה נפשות מדליקים ביום השמיני שמונים נרות, ולא שמונה כשיטת התוספות והמחבר.

על אף ההסכמה השוררת בין הרמב"ם לרמ"א במחלוקתם עם התוספות, ישנו הבדל משמעותי מאוד בין השניים, שבעצם נוגע כבר למדרגתם של המהדרין. מלשון הרמב"ם משמע שבעל הבית הוא שמדליק את כל הנרות, כנגד כל אחד ואחד מבני ביתו, ואילו הרמ"א כותב שעל כל אחד ואחד להדליק בעצמו את נרותיו. ונראה לבאר, שהרמב"ם תפס את מצות נר חנוכה כמצווה של הבית, ועל כן בעל הבית הוא המבצע אותה; ואילו הרמ"א הבין שאף שזהו גדרה של המצווה הבסיסית – "נר איש וביתו", עניין ההידור הוא שכל אחד ואחד ייטול לידיו את המצווה ויקיימה בגופו כמצוות היחיד.

[להרחבה, ניתן לעיין בספר חידושי מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם, שדן במחלוקת הרמב"ם והרמ"א מזוית שונה לחלוטין].

(ר' שמואל שמעוני. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מנורת המקדש וחנוכה
  • סעודת הודיה
  • מי ימלל גבורות ה'
  • שמרנות וחידוש בחנוכה
  • להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך
  • "עד שתכלה רגל מן השוק"
  • הדלקת הנרות במקדש
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.