על שמה של תפילת המנחה

מדוע תפילת מנחה נקראת כך?
ואם תאמר בגלל שמנחת התמיד של בין הערביים קריבה בזמן תפילת מנחה, אזי יש להקשות הרי גם בשחר יש מנחה של תמיד של שחר  וכן קריבה בשחר מנחת חביתין?

התוס' (פסחים קז. ד"ה סמוך) מתרץ שלתפילת השחר יש שם אחר "שחר" ולכן לא קוראים לתפילת השחר "מנחה". ולתפילת בין הערביים נותר השם "מנחה". תירוץ נוסף מובא בתוס' ע"פ מה שכתוב בברכות ו: הוי זהיר בתפילת המנחה שאף אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. ובשעת הקרבת המנחה של הקורבן שאליהו הקריב אז הוא נענה ולכן קוראים לתפילה בזמן בין הערביים תפילת מנחה שאז היה שעת רצון.

אבודרהם (בהגהות על הגמרא) תירץ שאדם נברא בשעה עשירית ביום ואז חטא. וכך כתוב "וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו" (בראשית ג,ח) ואונקלוס תירגם לרוח היום = למנח יומא. כלומר זמן שהשמש הולך למנוחתו למערב. ולכן נקראת תפילת מנחה (אשל אברהם בסי' רלב).

הירושלמי (ברכות פ"ד ה"א) מסביר בשם רבי יוסי שלא הוקשה תפלת המנחה לתמיד של בין הערבים אלא לזמן הקרבת הקטרת (שזמנה אחר הקרבת תמיד של בין הערבים, לפי פני משה), לפי הפסוק "תכון תפילתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב".

(נשלח ע"י יעקב חזן)