כיבוד ה' וכיבוד אב ואם

"נאמר 'איש אמו ואביו תיראו' ונאמר 'את ה' א-לוהיך תירא' – הקיש מורא אב ואם למורא המקום. נאמר 'כבד את אביך ואת אמך' ונאמר 'כבד את ה' מהונך' – הקיש כיבוד אב ואם לכיבוד המקום. נאמר 'מקלל אביו ואמו מות יומת' ונאמר 'איש איש כי יקלל א-לוהיו ונשא חטאו' – הקיש קללות אב ואם לקללת המקום. אבל אי אפשר לומר 'מכה' כלפי למעלה. וכן בדין, מפני ששלושתם שותפים בו" (ספרא קדושים א', ד-ז).

בדרשה זו מופיעה סדרה של היקשים בין מצוות שבין אדם לה' לבין מצוות שבין האדם לאביו ולאמו. המצוות הכלולות בסדרה זו הן כבוד, מורא, קללה והכאה.

מקורו של הפסוק הדן בכבוד ה' הוא בספר משלי (ג', ט): "כבד את ה' מהונך ומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרוצו". למרות שהמדרש מצטט רק את חלקו הראשון של הפסוק, ברי שהוא מתייחס גם לחלקו השני, העוסק בשכר המובטח למכבד ה'. שכר זה עומד במקביל לשכר המובטח למכבד אביו ואמו – "למען יאריכון ימיך".

לכאורה, נראה שהדרשה מסתמכת על השוואת שני פסוקים שנאמרה בהם המילה "כבד". אולם אם נעיין בהקשרו הרחב של הפסוק, נגלה כי ההשוואה בין הפסוקים היא רחבה יותר. פרקים א'-ט' בספר משלי מהווים יחידה תוכנית וסגנונית מיוחדת, המובחנת משאר הספר: הם עוסקים בנושא אחד רציף – חשיבות החכמה וההליכה בדרכיה, ולא בלקט של נושאים, כמקובל בפרקים האחרים של ספר משלי. פרקים אלו מושמים בפי חכם, הפונה בלשון נוכח אל תלמידו ומכנה אותו 'בני'. בדבריו, הוא מזהירו מחברת החוטאים ומזרזו לשמוע בקול החכמה ובקול החכמים: "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך"; "בני תורתי אל תשכח ומצוותי יצור ליבך. כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"; "מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה"; "כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי"; ועוד רבים.

דרך החכמה מתוארת בפסוקים אלו כדרכם של האב והאם. אנו רואים, אם כן, שהקשרו הרחב של הפסוק העוסק בכבוד ה' משתמש בביטויים הלקוחים מעולם כיבודם של האב והאם. רושם זה, של ההקבלה המכוונת בין כיבוד המקום לבין כיבוד אב ואם, מתחזק לאור הדמיון הבולט בין השכר המובטח למכבדם של שני אלו – אריכות ימים וריבוי שנים: "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך", ולעומת זאת: "כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"; "אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד"; "שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים".

(ר' יצחק ברט. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מורא אב ואם
  • "ערלה" ו"ראשית"
  • "ומקדשי תיראו" (יט, ל)
  • הוכח תוכיח את עמיתך
  • קידוש החול
  • ואהבת לרעך כמוך - תשתית
  • "ואהבת לרעך כמוך"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.