"כה תברכו את בני ישראל"

"דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל…"

רבי לוי יצחק מברדיטשוב מבאר פסוק זה ב'קדושת לוי' על הפרשה: "הכלל הוא כך, דהנה הבעל שם טוב היה מוכיח תמיד את העולם בזה הפסוק: "ה' צלך", דהיינו – כמו שהצל עושה מה שאדם עושה, כך הבורא ב"ה כביכול עושה מה שאדם עושה… והנה המידה הזאת נקרא 'כה', כי פירוש המילה של 'כה' הוא 'כך' – פירוש: כמו שהוא עושה, גם כן הבורא ב"ה עושה".

יש דרכים שונות שבהן ה' יכול להתייחס אל האדם, ובדרך שאדם רוצה לילך – בדרך שבה הוא נוהג בעצמו – בה מוליכין אותו. לפי זה, אדם הרוצה שהקב"ה ישפיע לו טוב – צריך לנהוג כך כלפי אחרים, וגם כלפי הקב"ה עצמו: לעשות חסד ולקיים מצוות.

"וזה ידוע, שהבורא ב"ה רוצה להיטיב לעמו ישראל, כי יותר ממה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להיניק (פסחים קיב ע"ב). וצריך האדם, כשעומד להתפלל לפני הבורא ב"ה כל תפילת י"ח או שאר דברי תחנונים, צריך להתפלל רק שיהיה להבורא ב"ה תענוג מזה, כמו שאמרו במשנה: 'אם למדת תורה הרבה – אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת'…"

אדם המנסה לקבל משהו – פושט ידיו כשכפיו כלפי מעלה. מדוע, אם כן, הכוהנים, הרוצים שנקבל ברכה מה' יתברך, פורשים כפיהם כאשר כפות הידים כלפי מטה?

נשיאת הכפים עצמה מיישבת את קושיית מלאכי השרת (המופיעה בכמה גוונים בגמרא ובמדרשים): אמנם אין לפניו ית' משוא פנים למי שהולכים רק לפי שורת הדין, אך אם אתה נושא אליו פנים – ה' צלך ישא פניו אליך. על פי ה'קדושת לוי', הכוהנים מברכים את ישראל כדי שיעשו נחת רוח לריבונו של עולם, ויהיה לו תענוג מזה. לכן הם נושאים כפיים כאדם הרוצה לתת, לרמוז שעם ישראל רוצה להשפיע כביכול לקב"ה, "…ואח"כ הבורא ב"ה ישפיע לכם כל טובות וברכות על ישראל, כמו שאמרנו שזה המידה נקרא 'כה' – כמו שישראל עושים, כביכול הב"ה גם כן עושה, ומשפיע לעמו ישראל טובות וברכות חיים ושלום, אמן".

(ר' דניאל סרי-לוי. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו" – בין אמצעי לתכלית
  • לכתך אחרי במדבר
  • עבודת הלווים
  • מדוע קדמה פרשת במדבר לפרשת נשא?
  • מהי אהבה, וחשיבותו של השלום (לשבע ברכות)
  • ברכת כהנים
  • סדר בחיים הוא יסוד התורה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.