"ויחלק עליהם לילה" – הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

נדה טז: דריש ר' חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש, חכם או טיפש , עשיר או עני , ואילו רשע או צדיק לא קאמר כדרבי חנינא , דאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל מעימך כי אם ליראה". המהרש"א באגדות במקום מביא את אגדת פרק חלק שבה כתוב "ויחלק עליהם לילה" ( מלחמת אברהם ב-5 מלכים בכדי להציל את לוט) אומר ר"י אותו מלאך שנזדמן לאברהם אבינו "לילה" שמו, שנאמר "הלילה אמר הורה גבר" ונראה לכוון שני המאמרים האלו – לפי שהמלאך הממונה על הגזירה ( תינוק צדיק או רשע) לילה שמו, ועל ידו נגזר שנמרוד התינוק שהיה ראש המלחמה הזאת יהיה גיבור ציד, כמו שנאמר "ונמרוד היה גיבור ציד לפני ה'", מאז כשהיה מלאך הגזירה מעמיד הטיפה (שממנה נוצר נמרוד ) לפני ה' והיה נגזר עליו להיות גיבור ציד ועכשיו ע"י זכותו של אברהם נשתלח אותו מלאך הגזירה אשר שמו לילה לשנות את הגזירה ושיהיה אברהם מחליש את גבורתו של נמרוד ומנצחו.

טיפה זו גיבור או חלש חכם או טיפש – המהרש"א אומר שזה הפירוש של הכתוב "אל יתהולל החכם בחוכמתו, והגיבור בגבורתו , מכיוון שההכרח לא ישובח ולא יגונה , ולכן החכם, גיבור ועשיר שהם בהכרח הגזירה מעת יצירתו של התינוק לא ישובח ויהולל בהם, כי בזאת יתהולל המתהלל השכל וידוע אותי – שהוא דבר התלוי בבחירתו.

הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ה הלכה ב' אומר אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי. לכאורה סתירה לגמרא שלנו שאמרה שבזמן ההריון מחליטים אם התינוק יהיה טיפש או חכם ?

חידושי מהר"ץ חיות שם מתרץ לפי הרמב"ם במורה נבוכים חלק ג' פרק נד ( פרק אחרון). שם חוכמה נאמר בעברית על ארבעה עניינים והם:

א. נאמר על השגת האמיתיות אשר תכליתן השגתו יתברך, כמו שכתוב החכמה מאין תימצא ואמר אם תבקשנה ככסף.
ב. נאמר על ידיעת האומנויות – כל חכם לב בכם, וכל אשה חכמת לב . כלומר מקצוע.
ג. נאמר על סגול המעלות המידתיות- כמו שכתוב וזקניו יחכם, בישישים חוכמה. כי הדבר הנקנה בעצם הזקנה הוא העיתוד לקבלת המעלות המידתיות.
ד. נאמר על העצה והתחבולה – הבה נתחכמה לו ונאמר ויקח משם אשה חכמה.

ולכן ניתן לפרש שבעת ההריון נקבע האם התינוק יהיה חכם או טיפש . לפי ההסבר של ידיעת האומנויות או העצה והתחבולה שנקראים חכמה. ותירוץ זה מביאים גם הכסף משנה והגהות מימוניות – שיש חילוק בין סכל לטיפש שמה שכתב הרמב"ם חכם או כסיל שמא יש לומר לעניין יראת שמים . כלומר לפי הפירוש של השגת ה' יתברך שזה לא נגזר על האדם.

הרמב"ם במורה באותו פרק מסביר במפורש שאין שלמות הרכוש ולא שלמות הבריאות ולא שלמות המידות- שלמות שיש להתפאר בה ולשאוף אליה. והשלמות שיש להתפאר בה ולשאוף אליה היא ידיעתו יתעלה, אשר היא המדע האמיתי אשר אמר ירמיהו בארבע השלמויות הללו שהינם פירושי החוכמה. "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעושרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי". התבונן היאך אמרן כפי הסדר  אצל ההמון , כי השלמות הגדולה אצלם היא עשיר עושרו ולמטה ממנה גיבור בגבורתו ולמטה ממנה חכם בחוכמתו , כלומר בעל מידות נעלות ולפיכך סודרו בסדר זה. ועל התכלית הסופית של השכל וידוע אותי עליה נאמר יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה.

(נשלח ע"י יעקב ח)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ראשית אונו של אברהם
  • מסירות נפש
  • זכות אברהם
  • כבאי או מחנך
  • מדוע לאברהם שלוש נשים?
  • לוט - האידיאליסט המובס
  • אברהם אֹהבי
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.