שין של תפילין

יתברך הבורא ויתעלה היוצר שנתן לנו את אות התפילין וכך נאמר בתורה: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך" אות זו שנצטווינו להניח על ידינו הכהה במקום התפוח שבזרוע, ועל הראש בגובהו של ראש במקום בו מוחו של תינוק רופס, יש בו כדי לחנך אותנו ולחדש בקרבינו בכל יום את ההבנה להיות מחובר תמיד לריבונו של עולם.

רצון ה' אם כן הוא להיות האדם מחובר אליו מראשית המחשבה במוח עד תכלית כל המעשים.

הגמרא במסכת ברכות דף ו עמ' א' מביאה מימרא מעניינת על מהות התפילין ומפתיע שגם הקב"ה  מניח תפילין.

אמר אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק-מנין שהקב"ה מניח תפילין? עונה הגמרא שנאמר "נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו". דורשת הג"מ- "בימינו"- זו תורה שנאמר "מימינו אש דת למו", "ובזרוע עוזו" אלו תפילין שנאמר: "ה' עוז לעמו יתן וכו'. ושוב שואלת הג"מ ומנין שהתפילין הם עוז לישראל? דכתיב בדברים כ"ח פסוק י' "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". ותניא רבי אליעזר הגדול אומר ?אלו תפילין שבראש.

רש"י על המקום מבאר- שעניין העוז הוא שמתבטא בזה שעמי הארץ מתייראים ממנו  ויראו ממך בדווקא. או אפשר לומר שאנו עם ישראל שמייצגים את השכינה בארץ, גורמים לעמי העולם להיות יראים מפני האלוקות, וזאת  מן העובדה שהתפילין הינם עוז וגבורה לנו.

תוספות בד"ה "אלו תפילין שבראש" מסביר-למה כי שם ה' נקרא ? כי רוב שם שד"י נמצא בראש, איך?

אות ש' בתפילה של ראש עצמה  בקמטי העור,  וצורת אות ד' בקשר הרצועות התפילן של ראש בעורף מאחור. ועוד מוסיף התוספות למה תפילין שבראש לפי שהן בגבהו של ראש ונראין לכן שייך לומר בהם וראו כל עמי הארץ, אך תפילין של יד לא, כי הם "לך לאות" מכוסים הם אפוא מעיניהם של עמי העולם ולא בהם שייך היראה.

נציין עוד שאת האות יוד נמצא בקשר מיוחד ברצועה צמוד לבית של תפילין של יד. נמצא שם שדי מצוי ליהודי בתפילין.

עוד מסבירים ?שי"ן הם ראשי תיבות "שם ה' נקרא".

ובבבלי במסכת מנחות דף לה' מביאה הגמרא מקבץ מעניין של "הלכות למשה מסיני" במיוחד על מצוות התפילין  וניתן לעיין שם.

איך זה עובד? רק אם האדם ירא בלבו יראה שלמה מה' או אז התפילין שבראשו יגרמו ליראה לעמי הארץ אך אם אין יראה שלמה בלבו של היהודי יתכן ולא ישפיעו תפילין שבראשו על עמי הארץ בראותם אותם, ולכן זו הסיבה שמקדימים להניח את של יד כדי לעורר ולתגבר היראה בליבו, ואז ברצות ה' יתקיים בנו הפסוק מהפרשה- "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" אמן כן יהי רצון!

(נשלח ע"י ליאור זרחיה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • שמחה וראשוניות
  • "ולא נתן ה' לכם לב לדעת..- ותן בלבנו בינה.." – התפילה לרצון
  • על היהודים והיהדות
  • "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין"
  • ברית ערבות מואב
  • "אשרי אדם שומע לי"
  • מצוות ביכורים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.