החתן והכלה – מולכים

בפרקי דרבי אליעזר סוף פרק טז למדנו: "החתן דומה למלך – מה המלך לובש בגדי כבוד, כך החתן
לובש בגדי כבוד כל שבעת ימי המשתה; מה המלך הכל מקלסין אותו, כך החתן הכל מקלסין אותו כל שבעת
ימי המשתה; מה המלך פניו מאירות כאור חמה, כך החתן פניו מאירות כאור החמה, שנאמר (תהלים
יט,ו): `והוא כחתן יצא מחפתו"`.

יוסף הצדיק מלך על מצרים, ואילו חתן רגיל על מה הוא מולך? מסתבר כי ביתו- הוא ממלכתו. ואף
מסתבר לומר כי אם פניו מאירות כאור החמה, הרי שפני הכלה כפני לבנה. וכדרך שהחמה והלבנה
שניהם נבראו להיות מושלים (בראשית א,טז), כן הם- החתן והכלה יחדיו – אמורים למלוך. כלום אפשר
להם לשני מלכים למלוך יחדיו? הן זוכרים אנו את שאירע ללבנה בעת שקטרגה בעניין זה (ראה חולין
ס,ב ורש"י לכתוב). תשובה לדבר זה עולה מקביעת התורה: "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק
באשתו והיו לבשר אחד" (בראשית ב,כד). אותם שניים אמורים להיות אחד, ואחד אכן ראוי הוא
למלוכה.