ברית ערבות מואב

אתם נצבים היום כלכם לפני ה' א-להיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל.
טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך.
לעברך בברית ה' א-להיך ובאלתו אשר ה' א-להיך כרת עמך היום. (דברים כט, ט-יא).

בפרשה אנו קוראים על ברית הנכרתת בין הקב"ה לבין כנסת ישראל. ברית זו כוללת את כל שכבות העם: ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם. היא מגיעה מחוטב עציך, עד שואב מימיך.
לכלליות המאפיינת ברית זו ביטוי נוסף: מעבר לנוכחות המלאה של העם, כוללת הברית גם את הדורות שאינם פה: "ואת אשר איננו פה עמנו היום" (שם יד). דור עתידי זה מופיע אף בתוכנה של הברית: "ואמר הדור האחרון: בניכם אשר יקומו מאחריכם…" (שם כא).

רש"י על אתר מפרש את סיבתה של הברית הנכרתת כאן, בערבות מואב:
ומדרש אגדה: למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ ממ"ט שבתורת כהנים, הוריקו פניהם, ואמרו: מי יוכל לעמוד באלו?! התחיל משה לפייסם: אתם נצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי אתם קיימים לפניו. (שם יב ד"ה והוא).
דבריו של רש"י מתארים תחושה של ייאוש, תחושה שסביר שחשו בני ישראל לאחר פרשיית הברכות והקללות. אולם, מי שממשיך וקורא את תכנה של הברית מגלה כי לא טמונים בה דברי עידוד, כי אם פורענות קשה ביותר.

הרמב"ן על אתר מביא סיבה אחרת לברית זו:
ויתכן שכרת עוד עמם ברית כברית הראשונה אשר כרת אתם בהר סיני, שהקריב עליהם עולה ולקח חצי הדם לזרוק על המזבח וחצי הדם זרק על העם, אבל לא הוצרך להזכיר זה. (שם ט ד"ה טעם).

לדעת הרמב"ן, ברית זו היא ברית נוספת, הזהה בתכניה לברית סיני. כאן יש לשאול: מה מטרתה של ברית זו? וכי לא די בברית סיני?!

בכדי לענות על שאלה זו, יש לחזור להקשרה של הברית. לעומת ברית סיני, אשר ניתנה לעם ישראל במדבר, ניתנת ברית זו לעם ישראל לפני כניסתם לארץ.
ברית סיני הותאמה לדור המדבר. זהו דור אשר היה אוכל מן בכל יום; דור אשר ראה ניסים באופן תדיר; דור אשר כל גדלו של מחנהו אינו עולה על שנים-עשר מילים מרובעים, אשר במרכזם עומד המשכן; דור אשר בראשו עומד משה רבינו.

לעומת ברית זו, ברית ערבות מואב ניתנת לדור העומד לפני כניסתם לארץ. זהו דור שניסים גלויים זרים לו, והוא פרוש בכל שטחה של ארץ ישראל. בניגוד למן שאכלו דור המדבר, דור זה אוכל מלחם הארץ. אכן, גם בלחם זה יש צדדים א-לוהיים מסוימים, אך לא באופן כה גלוי כמו המן. זהו דור אשר בראשו עומד יהושע, ולא משה. שינוי זה, פער זה שבין הדורות, מצריך את קיומה של ברית מחודשת.

כאן יש לשאול: מדוע במעמד ציבורי זה, על משה לתאר פורענות כה קשה, כמהפכת סדום ועמורה? שאלה זו דומה לשאלת צופה מן הצד, במשפט המתנהל בבית-דין בין שני שותפים ושואל: מדוע לא חתמתם על חוזה שיקבע כללים למקרה של מריבה? הללו יענו: בעת שהתחלנו את השותפות לא חששנו שנריב לעולם, ועל כן לא כתבנו חוזה.
תפקידו של חוזה, תפקידה של ברית, היא בדיוק עבור מצבים כאלו. עבור הזמן בו אחד הצדדים לא שומר על חלקו. הברית מגדירה את אשר עתיד לבצע הצד השני החתום על אותה הברית. זהו תפקידה של הברית של פרשת ניצבים, תפקידה של הפורענות הקשה המתוארת בה.

הקללה והתשובה
לאחר תיאורה המפורט של הפורענות, מופיעה בתורה פרשיית התשובה:
והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' א-להיך שמה. (דברים ל, א).

בתיאור המניע לאותה תשובה, מדובר כאן בשני מרכיבים: בברכה, ובקללה. הקורא עלול לשאול: מדוע הקללה היא זו שגורמת לשיבת הלב של החוטא
אב אוהב מכה את בנו בשעה שהוא חוטא. בכך מביע האב את הרגישות שלו למעשיו של בנו. זאת, לעומת אב שאינו מגיב לחטאי בנו, ומבטא בכך ריחוק בין השניים. הקללה עדיפה על חוסר המעש, והיא מביאה את האדם לתשובה.

אכן, האפשרות של עזיבת ה' את ישראל מופיעה גם היא בפרשה הבאה:
וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. (דברים לא, יז).

בפסוק זה לא מדובר על פורענות שה' מביא על ישראל, אלא בעזיבתו. לאחר עזיבתו, 'מוצאות' את ישראל רעות רבות וצרות, הנובעות מחסרונו של ה', ולא מהעונש שהוא מביא עלינו. מצב זה קשה שבעתיים מן הפורענות של פרשת ניצבים, בו ה' עדיין מגיב על מעשינו, ואנו ניצבים לפניו.

~*~

מצב זה של 'ניצבים' לפני ה', מעורר מחשבות בהקשר של חודש אלול. אנו ניצבים עתה לקראת סופו של החודש, וכתמיד, אנו מוצאים את עצמנו לא מוכנים מספיק. עלינו לעשות כל שנוכל בכדי להשתפר בתפילה, בעמידתנו לפני ה' בימים אלו. עלינו להיות ניצבים לפני ה'.

(הרב ברוך גיגי שליט"א. שיחה שנאמרה בערב שבת פרשת ניצבים-וילך ה'תשע"א וסוכמה על ידי עמנואל מאייר. סיכום השיחה לא עבר את ביקורת הרב.נשלח ע"י בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון http://www.etzion.org.il/vbm)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בין רוחני ולגשמי
  • ארבע דרגות לאדם - לפרשת ניצבים
  • מצוות התשובה
  • "המצוה הזאת" - מצוות התשובה
  • בין רוחני לגשמי
  • ברית מואב, עם ישראל ופרשת התשובה
  • הנגלות לנו ולבננו- עד עולם
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.