הטבת הנרות

כאשר הרמב"ם מתאר את אירועי חנוכה, הוא נותן רקע כללי של הצרות שפקדו את עם ישראל בארצו בהלכה א', ולאחר מכן, בהלכה ב', כותב מה אירע בחנוכה עצמו:

וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום – בכ"ה בחודש כסליו היה. ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד. והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים, עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור

הרמב"ם אומר שמועד הנס הוא כ"ה בכסלו. הגרי"ד שאל פעם (ושאלה זו מופיעה גם בשם מעשה רוקח בספר המפתח שברמב"ם הוצ' פרנקל) – הרי אם החשמונאים נכנסו להיכל בכ"ה בחודש ביום, ההדלקה הראשונה היתה רק בערב, ואז התאריך היה כבר כ"ו.

הגרי"ד ענה (וגם תשובה זו מופיעה במפתח הנ"ל בשם ערוגת הבושם), שהרמב"ם כאן הולך לשיטתו לגבי מצוות ההטבה. לדעת הרמב"ם, המנורה במקדש הודלקה פעמיים ביום-מלבד ההדלקה הסטנדרטית בערב, הייתה הדלקה נוספת בזמן הטבת הנרות/דישון המנורה.

הרמב"ם סבור שיש בכך מצוות עשה-החלפת הפתילה והדלקתה בכדי שתהא נוחה להידלק. יש כאן מרכיב של עבודת חיטוי מחד, ומאידך זה גם נחשב למעשה הדלקה. רוב הראשונים חלוקים על הרמב"ם, כראב"ד (בהל' יוה"כ פ"ב) והרשב"א. מכל מקום, לשיטת הרמב"ם ההטבה בכ"ה בכסלו הייתה בבוקרו של יום, והמשכה בהדלקה. מכאן שההטבה הזו הינה אחד ממרכיבי נס חנוכה, וחנוכה אם כן הוא זמן של הטבה.

מהם מאפייני אותה הטבה? ישנן שתי נקודות העומדות במרכז העניין.

קיימת מצווה לערוך ולסדר את הנרות, הוי אומר הטבה בהקשר למנורה שהיא בבחינת שיפורה, תיקונה וניקיונה. 'להיטיב' זו פעולת שיפור מבחינה איכותית. במקדש מושם דגש על איכות, ויש לדגש זה משמעות גם בתחומים רוחניים.

כפי שלמדנו בפרק לולב הגזול, חלק מהראשונים סבורים שבעיית 'מצווה הבאה בעבירה' לגבי מצוות היא מדרבנן, אולם בקדשים גזל פוסל מדאורייתא מכיוון שזהו פגם איכותי. ישנם גם פסולים חיצוניים כמו בעל מום, ואפילו דוקין שבעין פוסלים. אך קיימת גם דרישה חיובית של איכות ושל שלימות.

בעופות אין דיני מומים, גם לא בעצי המערכה ובשאר הצומחים, ואף על פי כן ישנה מצוות עשה של "תמימים יהיו לכם ונסכיהם", כלומר חתירה ושאיפה לאיכות מושלמת גם בדברים שאינם פגומים, גם כשמדובר בשאיפה להעלות רמה – מדאורייתא.

הגמרא במנחות ממחישה זאת:

אמר רבה: היו לפניו שתי חטאות, אחת שמינה ואחת כחושה: שחט שמינה ואח"כ שחט כחושה- חייב; כחושה ואח"כ שמינה – פטור; ולא עוד, אלא שאומרים לו הבא שמינה לכתחילה ושחוט (סד.)

בהמה כחושה איננה פסולה, ולמרות זאת יש להעלות באיכות, ולשחוט השמינה אף לאחר שנשחטה הכחושה, למרות שמתברר למפרע שהיתה כאן שחיטה מיותרת האסורה עקרונית בשבת. טכנית, ניתן להדליק את הנר גם ללא הטבה וללא ניקוי – אך מצווה לנקותו ולצחצחו. חתירה לאיכות במצוות ההדלקה מוצאת את ביטויה גם בהדלקה עצמה שנעשית בשמן זית זך.

ישנה נקודה שנייה המאפיינת את ההטבה הצרופה, כפי שהגדירוה רוב הראשונים. בהדלקה אין עמל כלל, והתוצאות באור המבהיק הינן מיידיות. בהטבת הנרות המצב הפוך. העבודה היא שחורה ומלוכלכת, ולאחר כל זאת אין עוד כלום, זוהי רק הכשרת הקרקע של שעות הבוקר, להדלקה שתהיה בין הערביים. ואם כן בהטבה ישנה יגיעה, אך תוצאות עדיין אין.

למסר שעולה מהטבת הנרות יש שני מאפיינים: נכונות להפשיל שרוולים ולהתאזר חיל לקראת המשימה, והיכולת הנפשית להשקיע היום, בכדי לקצור פירות רק מחר – ו"יש מחר שהוא לאחר זמן".

בישיבה אנו עוסקים במנורה של תורה, כל אחד מאיתנו הוא מנורה של תורה. אנו צריכים לשאול את עצמנו באיזו מידה אנו משקיעים בהטבה. להדלקה כולנו מוכנים לרוץ, הטבה פחות קורצת וקוסמת. יש בה הרבה עמל, יגיעה, והשקעה, ולא רואים בה פירות בטווח הנראה לעין.

בדורות האחרונים יש תחושה של חוסר רצון להשקיע ולעמול. שמעתי סיפור מפי תלמיד חכם בירושלים, קרוב משפחה שלי, שיש לו ישיבה הנקראת "עיון התלמוד" (שם המאפיין אותה).

הוא שוחח פעם עם הגרי"ד סולובייצ'יק (הירושלמי) ואמר לו שההשקעה בלימוד התורה בישיבות ובכללן הישיבות החרדיות, שוקעת. ענה לו הגרי"ד: "אתה טועה, זה כבר שקע". אנו צריכים לבדוק – האמנם כך? האם אנו מוכנים להשלים עם זה?

באופן כללי, חלה ירידה בעמל אינטלקטואלי. להבדיל, בעבר מי שהיה מעוניין להיות בן תרבות היה עליו ללמוד שפות קלאסיות שהיגיעה בהן רבה, ודבר זה בימינו ירד מהפרק. כך גם בכמה תחומים אחרים. נכתב על כך רבות, על הדור שגדל על חינוך פסיבי, על ברכי הטלוויזיה, ובאמת קיימת תחושה כללית כזו. חוששני שגם בעולם התורה ירד המתח בשנים האחרונות.

אנחנו צריכים להדליק, אך כדי להדליק עלינו להיטיב. אנחנו צריכים לתבוע מעצמנו השקעה רבה הן במישור הכמותי, הן במישור האיכותי. זה לא תמיד נעים, אך זה מתבקש ונדרש – ועלינו להפנים מסר זה, ולפעול בהתאם.

יש לנושא זה משמעות כפולה. לעמל וליגיעה יש ערך מבחינה לימודית, במונחים אינטלקטואליים. ללא עמל וללא תחושה של התמודדות ונכונות לצלול לעומק, לא נוכל לצבור ידע.

אם אדם שואף לשלוט בתורה ולהפנימה, הוא צריך להבין שעליו לעמול ולהתייגע בתורה. להיות עמל היום בכדי שיוכל להיות תלמיד חכם בעוד כמה שנים, ולהיות עמל היום בכדי שיוכל להגיע לעומק. לצד היבט זה, ישנו פן קיומי השייך לעבודת ה' שבתלמוד תורה.

רש"י על הפסוק "אם בחקתי תלכו" מצטט את דברי חז"ל: "שתהיו עמלים בתורה". הדגש במימד ההטבה שבתלמוד תורה הוא קריטי בכדי שהלימוד יהיה בבחינת עבודת ה', מתוך דביקות והזדהות עם ה' ותורתו.

זו לא משימה פשוטה, אך עלינו לשאוף שתורתנו תהא תורת חיים, ולפיכך אנו נדרשים ונקראים לשאוף לאיכות בלימודנו, לעמול ולהתייגע תוך כדי לימוד.

לא מדובר בתחזית קודרת ושחורה. אין בפן ההטבה בכדי למעט מהשמחה היומיומית שצריכה להיות אצל בן תורה תוך כדי פענוח נקודה ספציפית. שמחה שתתחיל בהטבה תגיע גם להדלקה. השילוב בין היגיעה שנושאת פירות לטווח הארוך, והלימוד החווייתי המהנה בטווח הקצר הינו משמעותי ביותר.

חשוב לזכור שאנו נקראים לדגל שהוא גם אישי, גם מוסדי וגם ציבורי, של עבודת ה' תוך כדי לימודנו, שבו אנחנו משלבים את ההדלקה ואת ההטבה גם יחד.

(הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א. מתוך שיחה שהועברה במסיבת חנוכה ה'תשס"ג. סיכום השיחה נכתב על-ידי שלום בירנבאום, ועבר את ביקורת הרב. נשלח ע"י בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון http://www.etzion.org.il/vbm)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ויהי בנסע הארֹן
  • מדוע החנוכיה בצד שמאל?
  • יש בי אמונה והיא תנצח...
  • מיהו הסביבון שמסתובב?
  • יהדות ויוונות
  • כיוון התדר לצלילי ביקורת בונה - הכיצד?
  • התמודדות עם טבע האדם
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.