שלושה שותפים באדם. אביו, אימו והקדוש ברוך הוא.
כתבה התורה: איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורו. והעיר רשי על המקום שאם יאמר לו אביו: תחטא, אין לשמוע לו, שנאמר "את שבתותי תשמורו".
מדוע? אם שלושה שותפים הם, שישמע לכל אחד בצורה שווה? מדוע שיקשיב לאחד יותר מלשני?

מהי משמעותם של היקשים אלו, בין המצוות כלפי ההורים לבין המצוות כלפי ה'? מה פשרו של הנימוק המובא בסוף המדרש – "וכן בדין מפני ששלושתם שותפים בו"?

ליולדת אסור לבוא לבית המקדש "עד מלאת ימי טהרה", ורק בסיומם היא מגיעה אל המקדש עם קרבנותיה. ואכן, "עד מלאת ימי טהרה" באתב"ש שווה 861. "בית המקדש" שווה 861. כאשר נמלאים ימי טהרה, מגיעה היולדת למקדש. (בשם רפי מגיד לע"נ …

מלאת ימי טהרה – מתי מגיעים למקדש Read More »

אומרת התורה על היולדת (ויקרא י"ב ד'): "ואל המקדש לא תבא, עד מלאת ימי טהרה". וכאשר נגמרים ימי טהרה, עליה להביא קרבן, כמו שממשיכה התורה ואומרת (שם פסוק ו'): "ובמלאת ימי טהרה, לבן או לבת, תביא כבש בן שנתו לעלה, …

עד מלאת ימי טהרה Read More »

בפרשת וישב קראנו על היין: ‏"ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני: ובגפן שלשה שריגם והיא ‏כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים" וכו´‏ את נר חנוכה אנו מדליקים זכר לנס שארע במצות הדלקת הנרות בבית …

ההבדל שבין יין לשמן Read More »